Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde ID-nummer: Dir. 2016:52

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

EU har beslutat om en förordning som allmänt reglerar hur personuppgifter behandlas inom EU. En särskild utredare ska analysera konsekvenserna av förordningen inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredaren ska bland annat föreslå hur författningar inom verksamhetsområdet ska kunna anpassas till den nya förordningen. Det har regeringen beslutat.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

− undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde,

− undersöka vilka anpassningar som är behövliga eller lämpliga med anledning av den nya förordningen,

− överväga behovet av anpassningar av bestämmelser om undantag från förbudet att behandla särskilda kategorier av personuppgifter,

− undersöka om det behövs nationella anpassningar avseende skyldigheter och rättigheter enligt dataskyddsförordningen, t.ex. rätten för den registrerade att göra invändningar mot behandling av personuppgifter,

− undersöka om det behövs kompletterande föreskrifter för vissa myndigheter och verksamheter som i dag saknar särskilda registerförfattningar.

Om utredaren bedömer att författningar behöver ändras, ska utredaren lämna förslag till författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen

    Utredaren får i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård-och omsorgsanalys. Om sådana behov finns, ska utredaren lämna behövliga författningsförslag. Utredningstiden förlängs nu till och med den 15 januari 2018 när det gäller tilläggsuppdraget. Övriga frågor i urspungsdirektiven ska alltjämt redovisas i ett betänkande senast den 31 augusti 2017.

  • Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

    EU har beslutat om en förordning som allmänt reglerar hur personuppgifter behandlas inom EU. En särskild utredare ska analysera konsekvenserna av förordningen inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredaren ska bland annat föreslå hur författningar inom verksamhetsområdet ska kunna anpassas till den nya förordningen. Det har regeringen beslutat.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse