Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende ID-nummer: Dir. 2016:99

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Ladda ner:

Utredaren ska även lämna förslag på en juridisk definition av skyddat boende och när tillståndsplikt ska gälla.

Utredaren ska samråda med Barnombudsmannen, Inspektionen för vård och omsorg, länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Rädda barnen, ideella organisationer som driver skyddat boende, Stiftelsen Allmänna barnhuset samt med övriga berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende

    Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse