Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen ID-nummer: Dir. 2017:67

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Utredaren får i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård-och omsorgsanalys. Om sådana behov finns, ska utredaren lämna behövliga författningsförslag. Utredningstiden förlängs nu till och med den 15 januari 2018 när det gäller tilläggsuppdraget. Övriga frågor i urspungsdirektiven ska alltjämt redovisas i ett betänkande senast den 31 augusti 2017.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 kommittédirektiv om Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde (dir 2016:52). Utredningen har antagit namnet Socialdataskyddsutredningen. Enligt direktiven ska uppdraget redovisas senast den 31 augusti 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen

    Utredaren får i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård-och omsorgsanalys. Om sådana behov finns, ska utredaren lämna behövliga författningsförslag. Utredningstiden förlängs nu till och med den 15 januari 2018 när det gäller tilläggsuppdraget. Övriga frågor i urspungsdirektiven ska alltjämt redovisas i ett betänkande senast den 31 augusti 2017.

  • Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

    EU har beslutat om en förordning som allmänt reglerar hur personuppgifter behandlas inom EU. En särskild utredare ska analysera konsekvenserna av förordningen inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredaren ska bland annat föreslå hur författningar inom verksamhetsområdet ska kunna anpassas till den nya förordningen. Det har regeringen beslutat.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse