Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen ID-nummer: S 2015:06

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Enligt de direktiv gäller för Nya apoteksmarknadsutredningen ska ett delbetänkande som behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna redovisas senast den 15 oktober 2017 medan uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2017. Enligt detta tilläggsdirektiv ska uppdraget istället slutredovisas senast den 15 juni 2018.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 november 2015 om ett kommittédirektiv till en utredning om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (dir. 2015:118).

Genom ett tilläggsdirektiv som beslutades den 8 december 2016 förlängdes tiden samtidigt som uppdraget utvidgades (dir. 2016:105). Av tilläggsdirektiven framgår att uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017, förutom frågan om en reglering av apotekens handels-marginal för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna, som skulle redovisas i ett delbetänkande senast den 15 juni 2017.

Utredningen redovisade den 9 mars 2017 det ursprungliga uppdraget enligt dir. 2015:118 i delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15).

Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 11 maj 2017 (dir. 2017:51) förlängdes utredningstiden för den del av uppdraget som gäller frågan om reglering av handelsmarginalen för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Delbetänkandet om detta ska lämnas senast den 15 oktober 2017.

Utredningstiden förlängs nu även för övriga delar av uppdraget, som i stället ska redovisas senast den 15 juni 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

 • Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen

  Enligt de direktiv gäller för Nya apoteksmarknadsutredningen ska ett delbetänkande som behandlar frågan om en reglering av apotekens handelsmarginal för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna redovisas senast den 15 oktober 2017 medan uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 december 2017. Enligt detta tilläggsdirektiv ska uppdraget istället slutredovisas senast den 15 juni 2018.

 • Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen

  Utredningen har redovisat det ursprungliga uppdraget enligt dir. 2015:118 i delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15), som överlämnades till regeringen den 9 mars 2017. Utredningstiden förlängs nu för den del av uppdraget som gäller frågan om reglering av handelsmarginalen för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Delbetänkandet om detta ska lämnas senast den 15 oktober 2017.

 • Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)

  Utredningen ska göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar. Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 december 2016. Regeringen beslutar nu om förlängd utredningstid och tilläggsuppdrag till utredningen.

 • Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

  En särskild utredare tillkallas med uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen

  Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden. Inriktningen har varit att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service. Utredningen har även analyserat hur öppenvårdsapoteksmarknaden som sådan har utvecklats sedan omregleringen samt bedömt pågående trender på marknaden.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse