Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen ID-nummer: Dir. 2017:105

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen finns regler om lagföring av enskilda för de allvarligaste internationella brotten enligt folkrätten.

Ladda ner:

En särskild utredare ska överväga och ta ställning till om Sverige bör tillträda vissa ändringar i Romstadgan, de s.k. Kampalaändringarna och 2015 års ändring avseende artikel 124 i stadgan. Oavsett vilka ställningstaganden övervägandena leder fram till ska utredaren lämna de författningsförslag som är nödvändiga för att Sverige ska kunna tillträda ändringarna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse