Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag till hur den nya associationsformen europeisk gruppering för territoriellt samarbete ska beskattas i Sverige. Förslaget är en följd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS). En sådan gruppering ska enligt förordningen ha status som juridisk person och bestå av medlemmar som finns på minst två medlemsstaters territorium. Endast medlemsstater, myndigheter och offentligrättsliga organ kan vara medlemmar. Som offentligrättsliga organ räknas t.ex. kommunala bolag. Förslaget innebär att en europeisk gruppering för territoriellt samarbete räknas som en ekonomisk förening vid beskattningen i Sverige. Detta föranleder ändringar i dels inkomstskattelagen (1999:1229), dels skatte-betalningslagen (1997:483). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.