Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013

Ladda ner:

I lagrådsremissen behandlas följande frågor

  • sänkt bolagsskatt
  • sänkt expansionsfondsskatt
  • förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter
  • framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel
  • slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med utsläppsrätter
  • ändrade krav för befrielse från fordonsskatt för nya bilar med bättre miljöegenskaper

Om förslagen i lagrådsremissen kommer att presenteras i budgetproposition för 2013 beror på reformutrymmet och de prioriteringar som regeringen gör med hänsyn till det ekonomiska läget och finansieringsbehoven.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse