Handel med utsläppsrätter ID-nummer: prop. 2003/04:132