Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. ID-nummer: Prop. 2005/06:162

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och uppdragstagare i kommunala bolag, stiftelser och föreningar, som omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet och sekretess, ges meddelarfrihet i förhållande till arbetsgivaren respektive uppdragsgivaren på samma sätt som om de vore anställda i myndigheter. Det föreslagna meddelarskyddet innebär att sådana företag inte får efterforska eller ingripa mot en anställd eller uppdragstagare som har utnyttjat sin meddelarfrihet. Bestämmelserna ska tillämpas också i förhållandet mellan sådana organ som avses i bilagan till sekretesslagen och anställda och uppdragstagare i dessa organ i den utsträckning som anges i bilagan. Verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter undantas från den föreslagna förstärkningen av meddelarskyddet. Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2006.