Filmcensuren för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks ID-nummer: Prop. 2009/10:228

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

I propositionen föreslår regeringen att förhandsgranskningen av film avsedd att visas offentligt för vuxna avskaffas.

Åldersgränser ska även fortsättningsvis fastställas för framställningen i en film som ska visas för barn under 15 år vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning. En ny lag föreslås reglera förutsättningarna för fastställande av åldersgränserna.

I propositionen lämnas också förslag om att Statens biografbyrå avvecklas och det bedöms att en ny myndighet bör inrättas. Den nya myndigheten får till uppgift att skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan genom att bl.a. överta Medierådets verksamhet och att besluta åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Medierådet

    Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 juni 1990 inrättade chefen för Utbildningsdepartementet ett råd mot skadliga våldsskildringar (dir. 1990:40). Rådet antog 2004 namnet Medierådet. Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till rådet den 22 december 1998 (dir. 1998:110), den 5 juni 2003 (dir. 2003:75) och den 12 november 2009 (dir. 2009:103).

  • Översyn av granskningslagen och skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll

    En särskild utredare ges i uppdrag att se över skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan. Utgångspunkten är att nuvarande lagstiftning och insatser ska anpassas till utvecklingen av nya medier och nya medievanor.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse