Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda ID-nummer: Prop. 2012/13:56

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Antigua och Barbuda om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter att närvara vid skatteutredning. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 21 februari 2013 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.