På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken ID-nummer: Prop. 2013/14:39

Ladda ner:

I denna proposition redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. Strategin består av de etappmål om farliga ämnen som regeringen har beslutat om samt insatser som bidrar till att nå etappmålen. Därutöver innehåller strategin vissa insatser som i övrigt behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse (1 st)

  • Skr. 2015/16:169 Giftfri vardag

    I regeringens skrivelse Giftfri vardag finns en redogörelse över de politiska initiativ och framsteg som har gjorts på kemikalieområdet under de senaste åren.