Ny instansordning för va-målen ID-nummer: SOU 2011:53

Ladda ner:

Ordföranden för Statens va-nämnd, Stefan Rubensson, fick den 9 december 2010 uppdraget att analysera verksamheten vid Statens va-nämnd och utreda förutsättningarna för att de nya mark- och miljödomstolarna eller annan domstol jämte en eller flera länsstyrelser kan överta nämndens prövning enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Va-nämdsutredningen överlämnade tisdagen den 21 juni sitt betänkande Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53). Betänkandet presenterar förslag på hur de mål som Statens va-nämnd prövar, vid en avveckling av nämnden, skulle kunna föras över till landets länsstyrelser och Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse