Förvaltare av alternativa investeringsfonder ID-nummer: SOU 2012:67

Ladda ner:

AIF-förvaltarutredningen överlämnade den 5 oktober 2012 betänkandet "Förvaltare av alternativa investeringsfonder” till finansmarknadsminister Peter Norman. Utredningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till hur EU-direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska genomföras i svensk rätt. Utredningen har också haft i uppdrag att utarbeta lagförslag för reglering av alternativa investeringsfonder även i de avseenden som inte omfattas av EU-direktivet. Betänkandet kommer så snart som möjligt att skickas ut på remiss till en bred krets av intressenter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse