Barnkonventionens väg mot svensk lag

Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Barnrättighetsutredningen som tillsattes i mars 2013, har i mars 2016 lämnat sitt betänkande, "SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag".

  • Foto på regerinens särskilda utredare Anita Wickström och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

    Regeringens särskilda utredare Anita Wickström överlämnar barnrättighetsutredningen till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

    Foto: Maria Bång/Regeringskansliet

  • Foto: Folio bildbyrå

Fredag den 11 mars överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér om hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag. Regeringens utredare, Anita Wickström, föreslår också ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning i förhållande till olika verksamheter.

Tilläggsdirektiv till Barnrättighetsutredningen

Den 19 februari 2015 beslutades om tilläggsdirektiv till den pågående barnrättighetsutredningen som tillsattes i mars 2013. Uppdraget förlängs och ska i sin helhet redovisas senast 28 februari 2016.

Socialdepartementet samverkar med barnrättsorganisationer

FN:s barnrättskommitté i Genève har granskat hur Sverige följer Barnkonventionen. En rekommendation från kommittén handlar om att stärka barnkonventionens rättsliga ställning. Socialdepartementet har inlett en dialog om rekommendationerna från barnrättskommittén tillsammans med ett antal barnrättsorganisationer.

Dialog mellan barnrättskommittén och regeringen

Dialogen mellan Sveriges regering och barnrättskommittén i Genève genomfördes i januari 2015. Barnrättskommittén framförde att Sverige på många sätt är ett föregångsland vad gäller barnets rättigheter, men att det även i Sverige finns områden inom vilka barnets rättigheter behöver stärkas. I början av februari återkom barnrättskommittén med sina rekommendationer om hur Sverige kan arbeta vidare för att stärka barnets rättigheter. För regeringen är rekommendationerna en del av arbetet med att förverkliga visionen att Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna för barn att växa upp i.

Barnrättskommittén

Alla länder som bundit sig till barnkonventionen rapporterar regelbundet till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Det är en internationell kommitté som har till uppgift att övervaka att barnkonventionen verkligen respekteras i de länder som ratificerat den. Barnrättskommittén finns i Genève och består av 18 oberoende experter.

Barnen kommer först - i Sverige och i världen

Statsminister Stefan Löfven och barnminister Åsa Regnér skriver i en debattartikel om hur Sveriges nya samarbetsregering deklarerat i regeringsförklaringen att de vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Barnets rättigheter i statens budget

Område Barnets rättigheter är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i regeringens budgetproposition för 2016.

Barnkonventionen antogs 1989

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll vid arbetet med konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990.