Foto: Mikkel Ostergaard och Werner Nystrand/Folio

Digitalisering

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Regeringen arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi

 • Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

  1. För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi

  Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedveten ledning och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det övergripande målet sätts fem delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

 • Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet.

  2. Digital kompetens

  Delmålet digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina förutsättningar. Digital kompetens handlar dels om tekniska färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster, dels om medie- och informationskunnighet, som omfattar de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

 • Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

  3. Digital trygghet

  Delmålet digital trygghet innebär att människor, företag och organisationer ska känna tillit till och förtroende i användningen av digitala tjänster samt enkelt kunna använda dem. Eftersom digitalisering förändrar samhället i grunden på fler sätt än de som tidigare kopplats ihop med teknikutveckling, ser regeringen ett behov av ett vidare trygghetsperspektiv. Utöver informationssäkerhet och personlig integritet behöver även frågor om människors och företags syn på hur samhället klarar av att hantera de risker som digitaliseringen innebär inkluderas.

 • Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

  4. Digital innovation

  Delmålet digital innovation innebär att det ska finnas konkurrenskraftiga förutsättningar för att nya eller förbättrade produkter och tjänster som ger värde för samhälle, företag, miljö och människor skapas och sprids. Innovation kan bidra till att lösa samhällets utmaningar och till ett modernt och hållbart samhällsbygge genom att kombinera kunskap på nya sätt eller genom att tänka helt nytt.

 • Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

  5. Digital ledning

  Delmålet digital ledning innebär att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning. Regeringen vill betona att det är viktigt att arbetet inriktas på hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas och risker minimeras, inte bara hur digitalisering i sig kan främjas. Ett kostnadseffektivt perspektiv på tillgängliga resurser är en självklar förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tillvaratas på bästa sätt. Det är viktigt att företag, organisationer och människor kan möta offentliga verksamheter på ett enkelt sätt.

 • Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

  6. Digital infrastruktur

  Delmålet digital infrastruktur innebär en förbättring och förstärkning av infrastruktur för elektroniska kommunikationer som är en avgörande förutsättning för att data ska kunna transporteras. Tillgång till bredbandsinfrastruktur ger ökade möjligheter att ta del av samhällets tjänster och utbud, att driva företag och det bidrar till social sammanhållning.

 1. 1 För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi
 2. 2 Digital kompetens
 3. 3 Digital trygghet
 4. 4 Digital innovation
 5. 5 Digital ledning
 6. 6 Digital infrastruktur

Digitaliseringens kraft tas tillvara inom många områden

Foto: Maskot/Folio

Digitalisering av offentlig sektor

För att kunna möta de utmaningar som det offentliga Sverige står inför behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Civilminister Ardalan Shekarabi är ansvarig minister för frågor om digital förvaltning.

ABB

Digitaliseringen är central för smart industri

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är ansvarig för digitaliseringen av näringslivet.

Regeringskansliet

E-hälsa - digitalisering och välfärdsteknologi

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet, är ansvarig minister för frågor om e-hälsa.

Har du inspel till regeringens arbete med digitalisering?

Du når Regeringskansliet via växeln 08-405 10 00 eller per e-post som går via registrator.

Följ Digitaliseringsrådets arbete

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen inrättade därför Digitaliseringsrådet våren 2017. Rådet har i uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik och består av tio personer under ledning av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök