Mål för förnybar energi

Regeringens målsättning är att Sverige på sikt ska ha ett energisystem som baseras på 100 procent förnybar energi. Sverige har ett antal mål för förnybar energi.

Sverige har satt upp följande nationella mål för den förnybara energin till år 2020:

  • andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent av den totala energianvändningen.
  • Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi vara minst 10 procent.

Prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

 

Elcertifikatsystemet

Sverige har ett marknadsbaserat stödsystem, elcertifikatsystemet, som det främsta styrmedlet för att öka produktionen av el från förnybara energikällor. Regeringen anser att  det teknikneutrala elcertifikatssystemet är ett effektivt styrmedel för att nå målen för produktion av förnybar el.

Den 1 januari 2012 utvidgades elcertifikatsystemet till Norge. Sverige och Norge har ett gemensamt mål att öka den förnybara elproduktionen med 26,4 TWh till 2020 jämfört med 2012.

 

Vattenkraft

Vattenkraften är en värdefull tillgång för produktion av förnybar el. Att ha kvar en hög produktion av vattenkraft samtidigt som fastställda miljökvalitetsmål och ingångna unionsrättsliga åtaganden uppfylls, är en viktig del i arbetet med att motverka klimatförändringar. Det är också en nödvändig förutsättning för att uppnå målen för förnybar energi. Nationalälvarna, och övriga i miljöbalken angivna älvsträckor, ska fortsatt skyddas från utbyggnad.

Vindkraft

Vindkraften kommer att spela en viktig roll för att regeringens ambitioner ska kunna uppnås vad gäller den förnybara elproduktionen. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur stödet för havsbaserad vindkraft kan stärkas.

Solceller

Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig i jämförelse med på marknaden redan etablerade tekniker. Sedan tidigare finns ett stöd för installationen av solceller i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för utvecklingen och etableringen av denna teknik. I januari 2015 införde regeringen ett skatteavdrag på 60 öre kWh för alla småskaliga solproducenter. Regeringen avser att under 2016 tillföra ytterligare 150 miljoner kronor till solcellstödet.

Biodrivmedel

Regeringen avser återkomma med förslag på hur biodrivmedel kan främjas efter 2015. Ambitionen bör vara att utforma de ekonomiska styrmedlen för biodrivmedel på ett sätt som ger långsiktigt goda villkor för hållbara biodrivmedel, varvid hållbarheten gentemot EU:s regler om statligt stöd är av särskild betydelse. Regeringen avser exempelvis att undersöka möjligheterna till att införa ett kvotpliktssystem för biodrivmedel. Ett system som på ett kostnadseffektivt sätt premierar bränslets klimatnytta är av särskilt intresse. Avsikten är att ett nytt system ska vara på plats den 1 januari 2016.

Biogas

Regeringen avser även fortsättningsvis att främja utvecklingen av biogas genom att stödja ny teknik och innovativa lösningar som stärker biogasteknikens konkurrenskraft och ökar biogasproduktionen.