Förvaltare och god man

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. I sådana fall fyller god man och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde. Regeringens arbete på området går ut på att hålla lagstiftningen aktuell.

Foto: Regeringskansliet

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Regeringen vill stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår att den person som den enskilde önskar bli företrädd av i regel ska utses till ställföreträdare. Vidare föreslår regeringen

  • en skärpt kontroll av att de som föreslås som ställföreträdare är lämpliga för uppdraget, och
  • att överförmyndaren ska erbjuda gode män och förvaltare utbildning.

För att det ska gå att rekrytera tillräckligt många och kompetenta gode män och förvaltare behöver det vidtas åtgärder som förbättrar villkoren för dem. Därför föreslår regeringen att

  • gode män och förvaltare ska ges en lagreglerad rätt att kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, exempelvis vid hot eller våld, och
  • ett dödsbo efter en god man eller förvaltare ska kunna få lättnad i sin skyldighet att redovisa den egendom som ställföreträdaren förvaltat.

Vidare föreslår regeringen bland annat

  • att överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att inhämta underlag i ställföreträdarskapsärenden, och
  • att länsstyrelsen ska föra statistik om överförmyndarnas verksamhet.

Den 24 april 2014 beslutade regeringen om en proposition med dessa förslag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

[Länk] Prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Förvaltare

Om en person inte kan klara sig själv kan domstol förordna en förvaltare för honom. En förutsättning för att en person ska få förvaltare är att han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltare får inte förordnas om det är tillräckligt att god man förordnas för den enskilde eller att denne får hjälp på något annat mindre ingripande sätt, t.ex. genom en banks notariatavdelning eller av någon anhörig.

Förvaltarens uppdrag ska anpassas till förhållanden i det enskilda fallet och kan begränsas till att avse till exempel förvaltningen av en fastighet eller en viss del av den enskildes pension. Den enskilde förlorar rådigheten över det som faller under förvaltaruppdraget men behåller i övrigt bestämmanderätten över sina angelägenheter.

God man

Ett alternativ till att ordna förvaltare är att utse en god man. En god man utses för att bevaka rättigheter eller på annat sätt hjälpa den som behöver bistånd på grund av sjukdom eller liknande. Huvudregeln är då att den enskilde behåller bestämmanderätten över sina angelägenheter. Den gode mannen måste ha den enskildes samtycke för att handla på dennes vägnar.

För barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan vuxen och söker uppehållstillstånd utses en god man. Den gode mannen företräder barnet och tillvaratar barnets intresse innan en särskild förordnad vårdnadshavare utses.

Mer information om förvaltare och god man finns hos kommunens överförmyndare.