Foto av regeringen
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet är också en del av lösningen på de utmaningar som samhället står inför, och en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle - för rättvisa och ekonomisk utveckling. Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

Jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik

Foto på Stefan Löfven och Åsa Regnér
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Jämställdhet en del av lösningen på samhällsutmaningar

Statsminister Stefan Löfvén fastslår i regeringsförklaringen att "Världens första feministiska regering genomför nu en politik som ökar jämställdheten mellan män och kvinnor. Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Samtidigt är jämställdhet en del av lösningen för att skapa jobb och tillväxt".

Statsrådet Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ojämställdheten i samhället påverkar oss hela livet

Socialförsäkrings­minister Annika Strandhäll: ”Våra socialförsäkringar ska ha jämställdhet i fokus. De stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner beror på att kvinnor har lägre lön, arbetar mer deltid och tar större ansvar i hemmet. Det får effekt på livsinkomsten men syns också i sjuktalen - två av tre sjukskrivna är kvinnor. Här är ett mer jämställt föräldraskap en nyckel. Regeringen ska se över föräldraförsäkringen och har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om en tredje reserverad månad. Vi vidtar också åtgärder för kvinnors hälsa och jämställda pensioner.”

Per Bolund
Per Bolund Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Jämställd budget – viktigt verktyg för jämställdhet

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund: "Budgeten är regeringens viktigaste metod att styra landet, och en feministisk regering som vill vara feministisk annat än bara på pappret måste låta de feministiska värderingarna genomsyra även budgetprocessen. Regeringen har därför initierat ett strukturerat och systematiskt arbete med jämställdhetsbudgetering."

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Aktivt jämställdhetsarbete en självklarhet i en modern statsförvaltning

Civilminister Ardalan Shekarabi: ”Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Regeringen har satt upp ett antal delmål för de statliga arbetsgivarna. Bland annat att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten ska minska. En utvecklad uppföljning av löneskillnader mellan kvinnor och män kommer att genomföras under året.”

Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhetsarbetet inom försvarspolitiken

Försvarsminister Peter Hultqvist: ”Jämställdhetsarbetet är givetvis i grunden en rättighetsfråga, men inom försvars- och säkerhetsområdet handlar det också om effektivitet. Vi vet från de senaste årens erfarenheter att ett genderperspektiv ökar den operativa effekten av Försvarsmaktens verksamhet.”

Foto på Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling

Finansminister Magdalena Andersson: "Jämställdhet är inte bara rättvist, det är också ekonomiskt rationellt. Men för att förbättra jämställdheten i budgetarbetet behöver vi rätt verktyg, vi måste kunna mäta hur fördelning av resurser påverkar jämställdheten. Därför är det här ett viktigt utvecklingsarbete vi gör."

Foto på Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Sverige ska vara den globalt starkaste rösten för jämställdhet

Utrikesminister Margot Wallström: ”Regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik som syftar till att stärka kvinnors rättigheter, resurser och representation. Genom att systematiskt omsätta ett jämställdhetsperspektiv i utrikespolitikens alla delar ska Sverige vara den globalt starkaste rösten för jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.”

Foto på Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Skärpt syn på de grövsta sexualbrotten

Justitie- och migrations­minister Morgan Johansson: "Att det anmäldes 20 000 sexualbrott förra året, trots att vi vet att de flesta som utsätts inte anmäler, visar hur lång väg vi har till ett jämställt samhälle. Sexualbrottslagstiftningen måste moderniseras och fler brottsoffer måste få stöd av ett målsägandebiträden så att de våga och orka gå igenom en rättsprocess."

Foto på Anders Ygeman
Inrikesminister Anders Ygeman Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Minska våldet i nära relationer

Inrikesminister Anders Ygeman: "Våld i nära relationer är en grov kränkning och ett uttryck för skeva maktförhållanden och problematiska mansideal i samhället. De människor som borde vara den utsattes största trygghet, vänder sig istället emot dem med hot och våld. Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att färre sådana brott begås. Jag är stolt att tillhöra världens första feministiska regering. Jag tar detta arbete på största allvar, att vara feminist förpliktigar."

Foto på Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Mer jämställd hälso- och sjukvård

Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister Gabriel Wikström: "Alla, oavsett kön eller könsidentitet, ska ha förutsättningar för en god hälsa. Detta är centralt i en feministisk folkhälsopolitik. Hälso- och sjukvården behöver bli mer jämställd. Det är särskilt angeläget med insatser inom områdena psykisk ohälsa, förlossningsvård och kvinnors hälsa. Idrotten ska vara till för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar."

Foto på Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Halva makten, hela lönen

Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson: ”Mitt mål är att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till heltidslön. Heltid bör bli norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas.”

Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Alla yrken ska vara möjliga för både tjejer och killar

Gymnasie- och kunskapslyfts­minister Aida Hadzialic: "Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora. En orsak är könssegregeringen på arbetsmarknaden. Här har skolan och huvudmännen och berörda myndigheter en viktig uppgift i att främja icke könsstereotypa yrkesval. Gymnasieskolan ska vara för alla. Killar ska klara att nå kunskapsmålen lika väl som tjejer och det ska vara tydligt att alla unga kan nå vilka yrken de vill, oavsett om det är inom kvinnodominerade eller mansdominerade områden."

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställd regional tillväxt

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: "Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet i Sveriges regioner. Med beslut om en satsning på jämställd tillväxt i Sveriges regioner samt nya stödförordningar för de regionala företagsstöden stärker regeringen det arbete som bedrivs regionalt för att uppnå en hållbar tillväxt i alla delar av landet.”

Porträttfoto på barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vi vill se verklig förändring

Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér: "Sverige har världens första feministiska regering. Jag är stolt över mitt uppdrag som jämställdhetsminister men det förpliktigar. Vi vill se verklig förändring och då måste vi besluta, prioritera och resurssätta på ett sådant sätt att det leder fram till jämställdhet på riktigt. Styrningen på området måste öka, bland annat med tydliga uppföljningsbara mål. Ni kan följa vårt arbetehär på regeringen.se/feministiskregering”.

Foto på Isabella Lövin
Biståndsminister Isabella Lövin Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin: ”Sverige har en lång tradition av att kämpa för jämställdhet och kvinnors rättigheter globalt. Nu har världens länder tagit ett historiskt beslut och enats om nya globala mål för hållbar utveckling. Sverige var drivande för att jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är ett av målen. Att jämställdhet framhålls som en förutsättning för hållbar utveckling och utvecklingsfinansiering är en stor seger. Jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter är en prioritering i allt utvecklingssamarbete.”

Foto på Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Kompetensslöseriet ska upphöra i högskolan

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson: "I den svenska högskolan ska kvinnor och män kunna verka på lika villkor och med samma möjligheter till akademisk karriär. Så är inte fallet i dag. Att endast 25 procent av professorerna är kvinnor talar sitt tydliga språk. Det är ett allvarligt slöseri av resurser och kompetens. Därför har en nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan tillsatts. Regeringen har också avsatt medel för att stödja universitet och högskolor i arbetet med jämställdhetsintegrering."

Ibrahim Baylan, Energiminister
Ibrahim Baylan, Energiminister Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ökad jämställdhet i energivärlden

Samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan: "Ökad jämställdhet är viktigt för tillväxten och kompetensförsörjningen i energibranschen. Vi behöver ta tillvara kompetensen hos hela befolkningen, kvinnor som män. Det bidrar till vårt lands konkurrenskraft".

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Jämn fördelning av makt och inflytande

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg: "Regeringens mål är att det i varje styrelse ska vara minst 40 procent av varje kön. Styrelserna i de statliga bolagen är jämställda och denna bolagsportfölj kan tjäna som inspiration för andra bolagsgrupper."

Alice Bah Kuhnke
Alice Bah Kuhnke Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kultursektorn ska spegla hela Sverige

Kultur- och demokrati­minister Alice Bah Kuhnke: "Kulturdepartement har ett särskilt stort ansvar för att se till så att de personer som föreslås till beslut av regeringen att sitta i styrelser, insynsråd och andra instanser också speglar det Sverige som vi ser i dag."

Infrastrukturminister Anna Johansson
Infrastrukturminister Anna Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställd transportpolitik

Infrastrukturminister Anna Johansson: "Vi är en feministisk regering som sätter jämställdheten i centrum och det gäller även transportpolitiken. Det är därför viktigt att lyfta vilka åtgärder som behövs för att skapa ett jämställt transportsystem, utformat så att det svarar mot både kvinnor och mäns transportbehov."

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Feministisk skolpolitik bryter könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och killar

Utbildningsminister Gustav Fridolin: "En feministisk skolpolitik handlar om att se och bryta de könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och killar. Många, oftast tjejer, begränsas idag av prestationskrav som skapar växande psykisk ohälsa. Många, oftast killar, saknar både studiemotivation och tillit till framtiden. Vi måste stärka ungas självkänsla och självförtroende för att kunna förbättra skolresultaten. Därför är regeringens investeringar i elevhälsa, i specialpedagogiskt stöd och i studie- och yrkesvägledning också viktiga feministiska investeringar."

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 349 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida