Regeringen på Harpsund.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. En feministisk regering ser till att jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning på bred front, både i det nationella och internationella arbetet. Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv är en mänsklig rättighet och en demokrati- och rättvisefråga. Jämställdhet är också en del av lösningen på de utmaningar som samhället står inför, och en självklarhet i ett modernt välfärdssamhälle - för rättvisa och ekonomisk utveckling. Regeringens viktigaste verktyg för att genomföra en feministisk politik är jämställdhetsintegrering, där jämställdhetsbudgetering är en viktig del.

  • Sverige bäst i EU på jämställdhet

    Foto: EIGE

    Återigen hamnar Sverige på första plats när European Institute for Gender Equality, EIGE, rankar jämställdheten i EU. När årets ranking presenterades var barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér inbjuden för att berätta om den svenska vägen till att kunna erbjuda flickor och pojkar och kvinnor och män EU:s mest jämställda möjligheter.

Jämställdhet genomsyrar hela regeringens politik

Foto på Stefan Löfven och Åsa Regnér
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Jämställdhet en del av lösningen på samhällsutmaningar

Statsminister Stefan Löfven fastslår i regeringsförklaringen att "Världens första feministiska regering genomför nu en politik som ökar jämställdheten mellan män och kvinnor. Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Samtidigt är jämställdhet en del av lösningen för att skapa jobb och tillväxt".

Foto på Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhet bidrar till ekonomisk utveckling

Finansminister Magdalena Andersson: "Jämställdhet är inte bara rättvist, det är också ekonomiskt rationellt. Men för att förbättra jämställdheten i budgetarbetet behöver vi rätt verktyg, vi måste kunna mäta hur fördelning av resurser påverkar jämställdheten. Därför är det här ett viktigt utvecklingsarbete vi gör."

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström Foto: Regeringskansliet

Sverige ska vara den globalt starkaste rösten för jämställdhet

Utrikesminister Margot Wallström: ”Regeringen bedriver en feministisk utrikespolitik som syftar till att stärka kvinnors rättigheter, resurser och representation. Genom att systematiskt omsätta ett jämställdhetsperspektiv i utrikespolitikens alla delar ska Sverige vara den globalt starkaste rösten för jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.”

EU- och handelsminister Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige pådrivande för ökad jämställdhet i handelspolitiken

EU- och handelsminister Ann Linde: ”Länder med högre kvinnlig sysselsättningsgrad utnyttjar sin ekonomiska potential i större utsträckning vilket i sin tur bidrar till en ekonomisk hållbar utveckling. Sverige har varit pådrivande för att systematiskt integrera jämställdhetsaspekter och utveckla verktyg för jämställdhet i handelspolitiken, genom hållbart företagande och stöd till kvinnligt företagande i utvecklingsländer.”

Foto på Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke behövs

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson: "Vi måste värna den sexuella integriteten och modernisera lagstiftningen. Därför kommer regeringen att föreslå en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke och vi vill höja straffnivån för de allvarligaste fallen av våldtäkt. Rättsväsendet måste prioritera sexualbrotten så att fler sexualbrott leder till åtal och fler fällande domar."

Foto på Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Halva makten, hela lönen

Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson: ”Mitt mål är att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till heltidslön, det gäller särskilt utrikes födda kvinnor vars sysselsättningsgrad idag är alltför låg. Heltid bör bli norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas.”

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vi vill se verklig förändring

Barn-, äldre- och jämställdhets­minister Åsa Regnér: "Sverige har världens första feministiska regering. Jag är stolt över mitt uppdrag som jämställdhetsminister men det förpliktigar. Vi vill se verklig förändring och då måste vi besluta, prioritera och resurssätta på ett sådant sätt att det leder fram till jämställdhet på riktigt. Styrningen på området måste öka, bland annat med tydliga uppföljningsbara mål. Ni kan följa vårt arbete här på regeringen.se/feministiskregering”.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Feministisk skolpolitik bryter könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och killar

Utbildningsminister Gustav Fridolin: "En feministisk skolpolitik handlar om att se och bryta de könsstrukturer och normer som hämmar tjejer och killar. Många, oftast tjejer, begränsas idag av prestationskrav som skapar växande psykisk ohälsa. Många, oftast killar, saknar både studiemotivation och tillit till framtiden. Vi måste stärka ungas självkänsla och självförtroende för att kunna förbättra skolresultaten. Därför är regeringens investeringar i elevhälsa, i specialpedagogiskt stöd och i studie- och yrkesvägledning också viktiga feministiska investeringar."

Statsrådet Annika Strandhäll
Socialminister Annika Strandhäll Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ojämställdheten i samhället påverkar oss hela livet

Socialminister Annika Strandhäll: ”Våra socialförsäkringar ska ha jämställdhet i fokus. De stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner beror på att kvinnor har lägre lön, arbetar mer deltid och tar större ansvar i hemmet. Det får effekt på livsinkomsten men syns också i sjuktalen - två av tre sjukskrivna är kvinnor. Här är ett mer jämställt föräldraskap en nyckel. Regeringen ska se över föräldraförsäkringen och har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om en tredje reserverad månad. Föräldraförsäkringsutredningen ska lämna sitt slutbetänkande hösten 2017. Vi vidtar också åtgärder för kvinnors hälsa och jämställda pensioner.”

Per Bolund
Per Bolund Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Jämställd budget – viktigt verktyg för jämställdhet

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund: "Budgeten är regeringens viktigaste metod att styra landet, och en feministisk regering som vill vara feministisk annat än bara på pappret måste låta de feministiska värderingarna genomsyra även budgetprocessen. Regeringen har därför initierat ett strukturerat och systematiskt arbete med jämställdhetsbudgetering."

Ibrahim Baylan, samordnings- och energi­minister.
Ibrahim Baylan, samordnings- och energi­minister. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Ökad jämställdhet i energivärlden

Samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan: "Ökad jämställdhet är viktigt för tillväxten och kompetensförsörjningen i energibranschen. Vi behöver ta tillvara kompetensen hos hela befolkningen, kvinnor som män. Det bidrar till vårt lands konkurrenskraft".

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Drömmar ska styra studieval

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström: Studieval ska baseras på vad du drömmer om att bli, inte kön eller etnicitet. Vi behöver fler elektriker som heter Nour och fler undersköterskor som heter Calle.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Bild tagen maj 2016.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Bild tagen maj 2016. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fler kvinnor i byggbranschen

Bostads- och digitaliserings­minister Peter Eriksson: ”I Sverige behöver vi bygga många nya bostäder de kommande åren. En flaskhals för att nå upp i de nivåer som behövs är att det saknas arbetskraft. Byggare och hantverkare inom en mängd yrken kopplade till byggbranschen kommer att behövas. I byggbranschen finns idag bara en procent kvinnor. En viktig faktor för att ha tillräckligt med arbetskraftskapacitet, men också modernisera byggbranschen är därför att få in fler kvinnor. Byggbranschen måste på allvar göra upp med machokulturen, och anställa och behålla yrkesutbildade kvinnor.”

Foto på Isabella Lövin
Biståndsminister Isabella Lövin Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin: ”Sverige har en lång tradition av att kämpa för jämställdhet och kvinnors rättigheter globalt. Nu har världens länder tagit ett historiskt beslut och enats om nya globala mål för hållbar utveckling. Sverige var drivande för att jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är ett av målen. Att jämställdhet framhålls som en förutsättning för hållbar utveckling och utvecklingsfinansiering är en stor seger. Jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter är en prioritering i allt utvecklingssamarbete.”

Foto på Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Kompetensslöseriet ska upphöra i högskolan

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson: "I den svenska högskolan ska kvinnor och män kunna verka på lika villkor och med samma möjligheter till akademisk karriär. Så är inte fallet i dag. Att endast 25 procent av professorerna är kvinnor talar sitt tydliga språk. Det är ett allvarligt slöseri av resurser och kompetens. Därför har en nationell expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan tillsatts. Regeringen har också avsatt medel för att stödja universitet och högskolor i arbetet med jämställdhetsintegrering."

Ardalan Shekarabi
Ardalan Shekarabi Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet

Aktivt jämställdhetsarbete en självklarhet i en modern statsförvaltning

Civilminister Ardalan Shekarabi: ”Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. Regeringen har satt upp ett antal delmål för de statliga arbetsgivarna. Bland annat att andelen kvinnor på ledande befattningar ska öka och att löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten ska minska. En utvecklad uppföljning av löneskillnader mellan kvinnor och män kommer att genomföras under året.”

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Jämställdhet maximerar konkurrenskraften

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg: "Om kvinnor bedömts efter sin kompetens hade näringslivet redan varit jämställt. Men så vet vi att det inte är och den positiva utveckling som ändå sker går allt för långsamt. Förutom att detta är en rättvisefråga behöver vi maximera Sveriges konkurrenskraft. Och det går bara om vi tillvaratar hela befolkningens kompetens, företagsamhet och erfarenhet. Först då uppstår de bästa förutsättningarna för nya lösningar och innovation i företag som skapar, växer och exporterar.”

Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhetsperspektivet syns tydligt i stadsutvecklingen

Miljöminister Karolina Skog: De gemensamma ytorna i städerna är till för alla, både kvinnor och män. Torg, parker och centrum behöver utformas så att de upplevs som trygga, jämställda och inbjudande. Det behövs också planering och utbyggnad av kollektivtrafik, eftersom vi vet att kvinnor generellt sett utnyttjar kollektivtrafiken mer än män.

Försvarsminister Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställdhetsarbetet inom försvarspolitiken

Försvarsminister Peter Hultqvist: ”Jämställdhetsarbetet är givetvis i grunden en rättighetsfråga, men inom försvars- och säkerhetsområdet handlar det också om effektivitet. Vi vet från de senaste årens erfarenheter att ett genderperspektiv ökar den operativa effekten av Försvarsmaktens verksamhet.”

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Jämställd regional tillväxt

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: "Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet i Sveriges regioner. Med beslut om en satsning på jämställd tillväxt i Sveriges regioner samt nya stödförordningar för de regionala företagsstöden stärker regeringen det arbete som bedrivs regionalt för att uppnå en hållbar tillväxt i alla delar av landet.”

Alice Bah Kuhnke
Alice Bah Kuhnke Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kultursektorn ska spegla hela Sverige

Kultur- och demokrati­minister Alice Bah Kuhnke: "Kulturdepartement har ett särskilt stort ansvar för att se till så att de personer som föreslås till beslut av regeringen att sitta i styrelser, insynsråd och andra instanser också speglar det Sverige som vi ser i dag."

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 626 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida