Jämställdhet en del av lösningen på samhällsutmaningar

– Världens första feministiska regering genomför nu en politik
som ökar jämställdheten mellan män och kvinnor, slår statsministern fast i regeringsförklaringen.

Foto på Stefan Löfven och Åsa Regnér
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Sverige har en feministisk regering. Vi sätter jämställdheten i centrum i såväl det nationella som i det internationella arbetet. Den ekonomiska politiken ska användas för att öka den ekonomiska jämlikheten och bidra till att öka jämställdhet i samhället. Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Samtidigt är jämställdhet en del av lösningen för att skapa jobb och tillväxt. Det bidrar till ekonomisk utveckling genom att både kvinnor och mäns potential tillvaratas.

Jämställdhetspolitiken syftar till att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ges förutsättningar att utvecklas utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar. I det sammanhanget är det viktigt att uppmärksamma att även andra identiteter, faktorer och maktordningar påverkar levnadsvillkor och förutsättningar för olika grupper av kvinnor och män.

Jämställdhetsperspektiv från början

En feministisk regering gör jämställdhetanalysen tidigt i beslutsprocessen, innan besluten fattas, så att jämställdhetsperspektivet finns med från början som en naturlig del av problemlösningen. Denna strategi, jämställdhetsintegrering, bidrar inte enbart till jämställdhet utan även till mer effektiva insatser.

Ett av många exempel på ojämställdheten i Sverige är att kvinnor ofta tar ett större ansvar för vård av anhöriga och omvårdnad av barn. Många kvinnor går ner i arbetstid för att göra detta. Enligt Arbetskraftsundersökningar (AKU) arbetar 170 000 personer deltid för att ta hand om barn och/eller en vuxen anhörig. Majoriteten av dessa, 88 procent, är kvinnor som betalar ett högt pris för sina insatser i form av lägre inkomst och en lägre framtida pension. För att främja en jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet har regeringen lämnat förslag till riksdagen om att införa en tredje reserverad månad i föräldrapenningen för vardera föräldern. Regeringen har även aviserat medel till ökad bemanning inom äldreomsorgen samt riktat resurser för att stimulera tillgängligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Internt arbete i Regeringskansliet ökar trycket på jämställdheten

Regeringen har under hösten 2015 påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete för att säkerställa att jämställdhetsperspektivet får ett brett genomslag i politikens utformning. Jämställdhetsministern har sammankallat en särskild statsrådsgrupp för att utveckla jämställdhetpolitiken och samtliga statsråd och statssekreterare har deltagit i utbildningar om jämställdhet. Detta arbete återspeglas bland annat i budgetpropositionen där regeringen nu, i ett första steg, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, presenterar konkreta mål för jämställdhet inom ett antal centrala politikområden och mätkriterier för att följa upp arbetet.

Hittills har främst kvinnor drivit jämställdhetsarbetet. Under senare år har en global och svensk medvetenhet om mäns och pojkars roll vuxit i jämställdhetsarbetet. Mäns och pojkars delaktighet är en viktig del av regeringens strategiska jämställdhetsarbete – detta bland annat genom vårt engagemang i FN-kampanjen HeForShe.

Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga, utan bidrar också till att skapa tillväxt och utveckling.

Stefan Löfven, statsminister
Åsa Regnér, jämställdhetsminister

Genvägar