Filmen efter filmavtalet

Regeringen har föreslagit att staten från och med 2017 tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Det innebär att filmavtalet som sedan 1960-talet styrt stödet till svenskt film avslutas. I juni 2016 beslutade riksdagen att fastställa regeringens förslag till nya mål för den nationella filmpolitiken.

Ansvariga statsråd
Alice Bah Kuhnke
Ansvariga departement
Kultur­departementet

En ny svensk filmpolitik

Debatt och beslut i riksdagen

Ta del av debatt och beslut i riksdagen om regeringens proposition Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik, prop. 2015/16:132.

Vad innebär den nya filmpolitiken?

Foto: Dan Lassiter, TT

Statligt helhetsansvar från 2017

Från den 1 januari 2017 tar staten ansvar för att finansiera stöd för produktion, distribution och visning av film. Omställningen finansieras genom en höjning av mervärdesskatten för tillträde till biografföreställningar.

Foto: Anders Wiklund/TT

Mer inflytande för fler

Fler aktörer ska få inflytande över svensk film. Tre branschråd införs vid Svenska Filminstitutet. Dessutom avser regeringen att bjuda in till årliga högnivåmöten med centrala företrädare för filmbranschen.

Foto: Love Strandell/Folio

Nya filmstöd

De nya nationella filmstöden kommer att delas in i tre kategorier: Stöd för utveckling, Stöd för produktion och Stöd för spridning och visning.

Foto: Folio

Mer pengar till svensk film

Totalt sett blir det mer pengar i filmbranschen när filmavtalet upphör. Utöver det statliga anslaget för filmstöd tillkommer resurser från tv-bolag.

Foto: Maskot/Folio

Särskilt angelägna områden

Regeringen bedömer att områden som filmarvet och verksamhet som rör barn och unga är särskilt angelägna under de kommande åren.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Satsning på biografer i glesbygden och i mindre orter

Regeringen föreslår, i budgetpropositionen för 2016, en satsning på 25 miljoner kronor årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer i glesbygden och i mindre orter. Syftet är att stärka visningsverksamheten och bidra till att sprida och visa film i hela landet.

Frågor och svar

 • 1. Filmpropositionen beslutad – vad händer nu?

  Den 15 juni fattade riksdagen beslut om filmpropositionen och de nya målen för filmpolitiken. Riksdagen beslutade även om ett antal tillkännagivanden till regeringen. Riksdagens tidigare beslut om en höjning av momsen på biografföreställningar ligger fast och påverkas inte av dessa beslut.

 • Foto: Anders Wiklund/TT

  2. Hur ska det kunna bli fler som får inflytande över filmen framöver?

  Avsikten med den nya filmpolitiken är att branschens insyn i och möjlighet att påverka ska omfatta fler aktörer än med dagens filmavtal, bli tydligare och mer relevant.

 • Foto: Mark Standley/Svenska filminstitutet

  3. Hur ser regeringen på den filmkulturella verksamheten?

  Regeringen bedömer att Filminstitutets filmkulturella verksamhet är ändamålsenlig och fungerar väl. Regeringen ser därför inte någon anledning att föreslå större förändringar av verksamheten.

 • Foto: Harri Tahvanainen, Folio

  4. Varför höjs momsen för tillträde till bioföreställningar till 25 procent?

  Sverige har tre momssatser 6, 12 respektive 25 procent. Några andra momssatser kan inte användas. En viss momssats på en vara eller tjänst måste motiveras. Den 6-procentiga momssatsen för biografer motiveras med att biograferna är med i filmavtalet och betalar den 10-procentiga biografavgiften. Utan filmavtal faller argumentet för den reducerade momsen. 25 procents moms gäller för alla andra visningsfönster för film som tv, dvd och digitala visningstjänster. Utan ett filmavtal bör biograferna, liksom övriga visningsfönster för film, beläggas med 25 procents moms. Därmed kan också ett ökat statligt ansvar för filmpolitiken finansieras.

 • 5. Blir förutsättningarna för filmpolitiken osäkrare utan ett avtal?

  Om antalet biobesök sjunker riskerar filmstödet att minska kraftigt med filmavtalet. Med ett helhetansvar för den nationella filmpolitiken blir statens roll som garant för stabilitet och långsiktighet och som ansvarig för filmpolitikens inriktning tydligare.

 • 6. Kommer automatstödet att finnas kvar?

  Nej, automatstödet avvecklas eftersom det inte har motsvarat förväntningarna. Automatstödet har inte lyckats identifiera publika succéer bättre än konsulentsystemet. Det går inte heller att se att automatstödet skulle ha inneburit totalt sett mer privat kapital till svensk filmproduktion. Det som skett är att kapital flyttats från konsulentstödda filmer till automatstödda. Samtidigt behövs även i framtiden förhandsstöd för film som bedöms ha god kvalitet och stor publikpotential.

 • 7. Varför införs inte en avgift på video on demand-tjänster (vod-tjänster) eller på bredbandsleveranser?

  Kulturdepartementet har noga tittat på olika exempel på den typen av avgifter i andra länder, men ser inte att det är en framkomlig väg i Sverige. En avgift på vod-tjänster skulle ge ett relativt begränsat tillskott. Dessutom tillåter inte den svenska budgetlagstiftningen den typen av öronmärkta skatter.

 • Filmhuset
  Filmhuset Foto: Mark Standley/Svenska filminstitutet

  8. Vilka ska få inflytande över Filminstitutets verksamhet och stödgivning?

  För att stärka branschens insyn och inflytande kommer tre branschråd att införas vid Filminstitutet. Branschrådens syfte är att bistå i utformningen av de filmpolitiska stöden samt att vara rådgivande i institutets arbete.

 • Foto: Harri Tahvanainen, Folio

  9. Blir det dyrare att gå på bio?

  Ja, om biograferna lägger hela höjningen på biljettpriset räknar Kulturdepartementet med en höjning med drygt 5 kronor per biljett. Men det är biograferna själva som bestämmer biljettpriset och det har historiskt höjts flera gånger utan att det hängt samman med filmstödets utformning eller finansiering. Att höjningen inte bedöms bli större beror på att biograferna samtidigt som momsen höjs inte längre kommer att betala någon biografavgift. I dag betalar biograferna moms (6 procent) + biografavgift (10 procent) det vill säga totalt 16 procent. I framtiden 25 procents moms.

 • 10. Vad gör kulturministern för att förhindra olovlig hantering av film, så kallad piracy?

  Kulturministern har i november 2015 inlett en serie rundabordssamtal med företrädare för ett stort antal aktörer som alla, i olika omfattning, direkt eller indirekt berörs av den olovliga hanteringen av upphovsrättskyddat material. Samtalen syftar till att ta fram åtgärder utanför lagstiftningsområdet för att minska den illegala hanteringen av upphovsrättsligt skyddat material.

 • 11. Vilken blir televisionens roll i den framtida filmpolitiken?

  SVT har redan aviserat att de efter filmavtalet kommer att avsätta 100 miljoner kronor årligen för filmproduktion. Även TV4 har aviserat att de kommer att ha en fortsatt hög ambition på minst motsvarande nivå som med filmavtalet.

 1. 1 Filmpropositionen beslutad – vad händer nu?
 2. 2 Hur ska det kunna bli fler som får inflytande över filmen framöver?
 3. 3 Hur ser regeringen på den filmkulturella verksamheten?
 4. 4 Varför höjs momsen för tillträde till bioföreställningar till 25 procent?
 5. 5 Blir förutsättningarna för filmpolitiken osäkrare utan ett avtal?
 6. 6 Kommer automatstödet att finnas kvar?
 7. 7 Varför införs inte en avgift på vod-tjänster eller bredbandsleveranser?
 8. 8 Vilka ska få inflytande över Filminstitutets verksamhet och stödgivning?
 9. 9 Blir det dyrare att gå på bio?
 10. 10 Vad gör kulturministern för att förhindra olovlig hantering av film, så kallad piracy?
 11. 11 Vilken blir televisionens roll i den framtida filmpolitiken?

Bakgrund

Därför har staten sagt upp filmavtalet

Regeringen har sagt upp avtalet för att få bättre förutsättningar att utveckla en nationell filmpolitik som stärker utvecklingen av och tillgången till värdefull svensk film.

70 procent positiva till att avskaffa filmavtalet

Av de remissinstanser som uttalat sig är cirka 70 procent för och cirka 22 procent emot att avskaffa filmavtalet. 8 procent tar inte tydligt ställning.

Så har processen sett ut

Arbetet med att förbereda den nya filmpolitiken och regeringens beslut att lämna filmavtalet har föregåtts av ett omfattande arbete på Kulturdepartementet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 50 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida