Mål för civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste fungera under höjd beredskap. För att en sådan omfattande verksamhet ska kunna fungera krävs noggrann planering och god samordning.

Civilt försvar är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed inte en organisation. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det avser skydd av befolkningen, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till Försvarsmakten.

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.