Aktivt praktiskt samarbete

Det fördjupade samarbetet ska bland annat baseras på befintliga samarbeten. På militär nivå förekommer ett omfattande samarbete mellan de svenska och finska försvarsmakterna.

Gemensam nordisk övning i Arvidsjaur
Gemensam nordisk övning i Arvidsjaur. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

På armésidan genomförs bland annat gemensamma övningar. Till exempel deltog i november 2016 svenska förband i en större artilleriövning i Rovajärvi i Finland. Finska förband övar regelbundet tillsammans med svenska förband på svenska träningsanläggningar.
Ett väl fungerande samarbete mellan Finland och Sverige är etablerat på övningssidan inom ramen för Cross Border Training (CBT).

Finska jaktplan deltog hösten 2016 i svenska Flygvapenövning 16 som bland annat genomfördes på Gotland. Svenska flygvapnet deltar i oktober 2017 i den finska flygvapenövningen RUSKA. Försvarsmakterna planeras inom kort inleda förhandlingar om ett avtal för fördjupat samarbete mellan länderna avseende luftlägesutbyte.

Den finska och den svenska marinen har länge haft ett nära samarbete inom ramen för den svensk-finska gemensamma marina stridsgruppen, SFNTG. Detta samarbete fördjupas kontinuerligt och stridsgruppen planeras uppnå initial förmåga hösten 2017 och kommer då bland annat att ha förmåga till gemensamma sjöövervakningsoperationer. Sverige och Finland har haft ett samarbete avseende sjölägesbild sedan början av 2000-talet inom ramen för det så kallade SUCFIS. Detta utgör nu en central del i det svensk-finska samarbetet och bidrar till utvecklingen av den gemensamma marina stridsgruppen. Möjligheten att mer flexibelt använda sig av flygbaser och hamnar i båda länderna ses också över inom ramen för det svensk-finska samarbetet.

Vidare utvecklas säker kommunikation länderna emellan, både mellan försvarsmakterna och mellan Försvarsdepartement i Sverige och Försvarsministeriet i Finland. 2016 presenterade Förutsättningsutredningen en analys av förutsättningarna enligt regeringsformen för Sverige att med militära resurser agera gemensamt med en annan stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna samt för att hindra kränkningar av någon av staternas territorium i fred och under krig.

I mars 2017 tillsattes en utredning för att, med utgångspunkt i Förutsättningsutredningens analys, se över delar av de rättsliga förutsättningarna för Sveriges försvarssamarbete med Finland. Även i Finland pågår ett lagstiftningsarbete avseende de rättsliga förutsättningarna för försvarssamarbeten.

Försvarssamarbetet Sverige-Finland