Civilsamhället masterhead.jpg
Foto: Katarina Tomhill/Regeringskansliet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällesorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållningssätt till svenska civilsamhällsorganisationer och vilar på sex principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, samt mångfald.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet
  • Inbjudan till CSO Forum 2018 mellan regeringen och det svenska civilsamhället

    Den 16 februari arrangeras årets civilsamhällesforum som kommer att fokusera på erfarenheter av dialog och samverkan mellan regeringen och det svenska civilsamhället, samt hur arbetet med genomförandet av de gemensamma åtagandena kan stärkas. Påverkansarbete inom det multilaterala systemet kommer även diskuteras utifrån civilsamhällets erfarenheter och möjligheter att agera däri.

  • Forum med det civila samhället 2017

    IL gemensamma åtaganden.JPG
    Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin vid forum med det civila samhället den 13 februari 2017. Foto: Regeringskansliet

    Inom ramen för de gemensamma åtagandena bjöd regeringen den 13 februari 2017 in svenska civilsamhällesorganisationer till det årliga civilsamhällesforumet för att diskutera utvecklings- och biståndsfrågor. Civilsamhället fick då möjlighet att tillsammans med regeringsföreträdare diskutera hur regeringen och civilsamhället hittills har arbetat inom ramen för de gemensamma åtagandena och hur man bäst skulle ta dessa vidare. Tillfälle gavs även att diskutera det nyligen antagna policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Foto: Regeringskansliet

Kontakter med det civila samhället och anslutning till de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena är resultatet av en bred dialog mellan regeringen och det civila samhället. De riktar sig till hela det civila samhället.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena fastställer att en representativ arbetsgrupp utses som kontinuerligt följer upp och utvärderar åtagandena. Arbetsgruppen består av representanter från det civila samhället och UD. I arbetsgruppen deltar även Sida som observatör.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Detta är de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällesorganisationer. Genom de gemensamma åtagandena skapas ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället.