Foto: Astrakan/Folio.

Halva makten, hela lönen

"Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen. Kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Då krävs förändring. Kvinnors sysselsättningsgrad måste öka och fler måste få möjlighet till heltidslön, det gäller särskilt utrikes födda kvinnor vars sysselsättningsgrad idag är alltför låg. Heltid bör bli norm på hela arbetsmarknaden. Föräldraansvaret måste delas jämlikt och könsuppdelningen på arbetsmarknaden motverkas."

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Jämställdhet är en hörnsten i den svenska modellen

 • Regeringens insatser för jämställda löner

  • Kvinnor jobbar mer deltid och har otryggare anställningar än män. Därför har regeringen tagit fram ny lagstiftning som gör att visstidsanställningar i fler fall ska omvandlas till tillsvidareanställningar. Regeringen vill att heltidsarbete på sikt ska bli norm på arbetsmarknaden och att deltid ska vara en möjlighet.

  • Kvinnor är borta från jobbet till följd av sjukdom i större utsträckning än män. Därför har regeringen tagit fram en arbetsmiljöstrategi med fokus på den psykosociala arbetsmiljön, som särskilt påverkar kvinnors hälsa, gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att arbeta med kvinnors hälsa i arbetslivet och har tagit fram ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Kvinnor och män får inte alltid samma lön för samma jobb. Därför vill regeringen att arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år och vidta åtgärder för att förhindra lönediskriminering.

  • Föräldraansvaret är ojämnt fördelat. Därför har regeringen öronmärkt ytterligare en månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern och avskaffat vårdnadsbidraget.

  • Kvinnor och män jobbar i olika yrken på en könssegregerad arbetsmarknad. Därför har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att främja jämställdhet och mångfald och motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden.

  • Utrikes födda kvinnor har ett lågt arbetskraftsdeltagande. Därför har regeringen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fokusera på insatser som ökar andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar.

  • Olika yrken har olika lönelägen. Arbetsmarknadens parters ansvarar för lönebildningen som är en grundpelare i den svenska modellen.

Skillnad: 3,6 miljoner kronor under ett arbetsliv

Arbetslivet i Sverige är inte jämställt. Delegationen för jämställdhet i arbetslivet hade bl.a. i uppdrag att sammanställa och sprida kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och lämna förslag till hur jämställdheten kan främjas och lönegapet mellan kvinnor och män kan minska. Enligt JA-delegationens beräkningar är kvinnors livsinkomst i genomsnitt 3,6 miljoner kronor lägre än mäns.

Regeringens insatser för jämställda löner

Foto: Maskot/Folio.

Trygga jobb på heltid

Fler kvinnor än män har en tidsbegränsad anställning. Den 1 maj 2016 trädde ny lagstiftning i kraft som gör att visstidsanställningar i fler fall ska omvandlas till tillsvidareanställningar. Regeringen vill att heltidsarbete på sikt ska bli norm på arbetsmarknaden och att deltid ska vara en möjlighet.

Foto: Alexander Ruas/Folio

Ett hållbart arbetsliv

Den vanligaste orsaken till kvinnors arbetssjukdomar är den psykosociala arbetsmiljön, ett område som regeringen prioriterar i den nya nationella arbetsmiljöstrategin som gäller 2016-2020. Arbetsmiljöverket har i sitt särskilda uppdrag om kvinnors hälsa i arbetslivet sett att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av arbetssjukdomar.

Foto: Westend61/Folio.

En tydligare bild av mäns och kvinnors löner

Genom att den strukturella lönediskrimineringen blir synlig kan riktade insatser sättas in för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Regeringen vill därför att alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar årligen. Medlingsinstitutet rapporterar varje år om löneskillnader mellan kvinnor och män på en generell nivå.

Foto: Maskot/Folio

En mer jämställd föräldraförsäkring

Regeringen har tagit flera initiativ till en mer modern föräldraförsäkring. Den tredje reserverade månaden i föräldraförsäkringen började gälla den 1 januari 2016. Föräldraförsäkringsutredningen har startat sitt arbete för att göra försäkringen mer anpassad till olika familjekonstellationer och ett förändrat arbetsliv.

Foto: Astrakan/Folio

Vårdnadsbidraget har avskaffats

Regeringen vill se en modern feministisk politik som stärker både kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden och deras ekonomiska självständighet. Därför avskaffades vårdnadsbidraget den 1 februari 2016.

Foto: Maskot/Folio

Ekonomisk jämställdhet ska uppnås

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att vara ekonomiskt självständiga och kunna försörja sig själva genom arbete. Arbetsförmedlingen har därför fått i uppdrag att främja jämställdhet och mångfald och motverka könsuppdelning på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har också fått i uppdrag att fokusera på insatser som ökar sysselsättningen för utrikes födda kvinnor.

Skillnader på arbetsmarknaden ger lägre arbetsinkomster för kvinnor

 • Normer och ekonomiska argument har betydelse

  Kvinnors lägre arbetsinkomster kan förklaras av skillnader på arbetsmarknaden och i hemmet. En viktig förklaring till att kvinnor har lägre arbetsinkomster än män är att kvinnor har kortare arbetstid på grund av deltidsarbete och mer frånvaro. Dessutom är det färre kvinnor som är sysselsatta vilket innebär att det är färre kvinnor än män som faktiskt har arbetsinkomster. Att kvinnor tar större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet leder dock till att kvinnor och män sammantaget arbetar lika mycket.

  En annan viktig förklaring till skillnaden i arbetsinkomst är att kvinnor arbetar i yrken med lägre löner. Kvinnors lägre löner kan till stor del förklaras av att arbetsmarknaden kännetecknas av en könsmässig segregering. Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och i olika befattningar, där kvinnor är överrepresenterade i yrken och befattningar med lägre löner.

Jämställdhetspolitikens mål

Det övergripande målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ekonomisk jämställdhet är ett delmål som innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Kvinnor har kortare arbetstid

Att kvinnor har kortare arbetstid än män är den viktigaste förklaringen till kvinnors lägre arbetsinkomster. Det beror bland annat på att det finns en stark deltidsnorm i många kvinnodominerade branscher, att kvinnor är mer föräldralediga än män och att kvinnor har högre sjukfrånvaro.

Kvinnor arbetar i yrken och sektorer med lägre löner

Att kvinnor har lägre tim- och månadslöner än män beror till stor del på att arbetsmarknaden kännetecknas av en könsmässig uppdelning. Kvinnor och män arbetar i stor utsträckning i olika yrken och befattningar, där kvinnor är överrepresenterade i yrken och befattningar med lägre lön.

Kvinnor har lägre arbetskraftsdeltagande

Arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor är lägre än bland män, vilket gör att färre kvinnor har arbetsinkomster. Under 1970- 1980-talen ökade arbetskraftsdeltagandet och sedan början av 1990-talet har kvinnornas arbetskraftsdeltagande legat omkring 5 procentenheter lägre än männens.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 18 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida