Mål för kemikalier

Regeringen arbetar aktivt för att stärka och utöka den nuvarande kemikalieregleringen, såväl nationellt som internationellt. Regeringen arbetar också för att minska användningen och spridningen av farliga ämnen i varor. Särskilt fokus riktas mot att begränsa att barn kommer i kontakt med farliga ämnen.

Riksdagen har antagit propositionen "På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken". I propositionen redovisar regeringen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategin består av de åtta etappmål om farliga ämnen som regeringen tidigare har beslutat. Den innehåller också de insatser som behövs för att nå etappmålen samt insatser som i övrigt behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö eller generationsmålet.

Mer information om propositionen På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken

Regeringen vill se starkare EU-reglering

En stor del av lagstiftning på kemikalieområdet är gemensamt för hela EU. En stor del av Sveriges arbete på området är därför inriktat på att driva frågorna inom EU och internationellt. Det mest omfattande regelverket för kemikalier i EU är Reach-förordningen. Den innehåller regler om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

En hållbar global kemikaliehantering

FN har enats om ett globalt mål om en säker kemikaliehantering till år 2020. För att nå målet till 2020 finns den globala kemikalistrategin, SAICM (Strategic Approach to International Chemical Management), som är en politiskt bindande överenskommelse med avsiktsförklaringar (dvs. inga bindande regler). SAICM är en process där industrin och frivilliga organisationer så väl som multilaterala organisationer deltar på lika villkor som regeringar. Inom ramen för detta driver den svenska regeringen kemikaliefrågorna internationellt för att ytterligare stärka regelutvecklingen inom kemikalieområdet.