Svar till EU-kommissionen angående Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel

Sverige har inom ramen för anmälningsförfarandet för tekniska föreskrifter, besvarat en fråga från EU-kommissionen angående Kemikalieinspektionens förslag till föreskrifter om bekämpningsmedel.

För att undvika att den som använder växtskyddsmedel inte utsätter sig för farliga moment ska medlen delas in i olika behörighetsklasser. De farligaste medlen kommer endast att få användas av yrkesmässiga användare som besitter nödvändig kunskap. Enligt förslag ska växtskyddsmedel som innehåller "utbytesämnen" (s.k kandidatämnen för substitution) klassas på ett sådant sätt. Skälet är att utbytesämnen har särskilt problematiska egenskaper och kan bland annat vara fosterskadande eller cancerframkallande.

Sverige anser att den föreslagna regleringen överensstämmer med EU:s växtskyddsmedelsförordning. Den är också i linje med EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel, som bl.a. säger att medlemsstaterna ska främja ämnen med låg giftighet för att skydda konsumenter från hälsorisker.