Foto: Folio

Nordiska ministerrådet för arbetsliv – Sveriges ordförandeskap 2018

Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet för arbetsliv. Det övergripande temat för området arbetsliv under ordförandeskapsåret är fokus på framtiden och en väl fungerande arbetsmarknad. I sektorprogrammet framgår vilka konferenser, expertseminarier och möten som kommer att äga rum under 2018. Samtidigt som Sverige tar över ordförandeskapet inom Ministerrådet för arbetsliv kommer även sektorns nya samarbetsprogram för åren 2018–2021 att börja gälla.

Ansvariga statsråd
Ylva Johansson
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Fokus på framtiden och en väl fungerande arbetsmarknad

  • Ylva Johansson presenterade prioriteringarna för ordförandeskapet

    Framtidens arbetsmarknad och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden är två av de områden som står i fokus när Sverige tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för arbetsliv 2018. I samband med ett nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Oslo presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson det officiella sektorprogrammet för arbetsliv.

Jämställdhet ett övergripande fokusområde

Jämställdhet står i centrum, både i regeringens nationella och internationella arbete. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetsperspektivet kommer att belysas genomgående under samtliga aktiviteter under ordförandeskapsåret.

Prioriteringar och arrangemang under året

Foto: Folio

Etablering på arbetsmarknaden

Ett fokusområde under det svenska ordförandeskapsåret i nordiska ministerrådet för arbetsliv blir att hitta vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikes födda, framför allt för kvinnor. Den 13 april anordnas en konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda.

Foto: Folio

Framtidens arbetsmarknad

Den 15–16 maj 2018 kommer en konferens om framtidens arbetsmarknad att äga rum i Stockholm. Fokus för konferensen kommer att vara hur den teknologiska utvecklingen kommer att påverka framtidens arbetsmarknad samt vilka konsekvenser detta för med sig för efterfrågad kompetens och behov av livslångt lärande.

Foto: Folio

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Vikten av att det råder ordning och reda på arbetsmarknaden är gemensam för de nordiska länderna. Den 24 augusti anordnas ett expertseminarium med fokus på nordiska erfarenheter av arbetet med att motverka fusk och arbetslivskriminalitet samt att skapa förutsättningar för sund konkurrens i arbetslivet.

Foto: Folio

Den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens

Uppfyller den vuxna befolkningen nuvarande och framtida behov av kompetens? I slutet av 2018 anordnas ett expertseminarium om den arbetsföra befolkningens kunskaper och kompetens. Under seminariet kommer bland annat resultaten från det OECD-initierade programmet PIAAC att diskuteras.

Foto: Folio

Avlägsnandet av gränshinder för bättre matchning

Ett samarbete mellan de nordiska länderna kring gränshinder är viktigt för en väl fungerande arbetsmarknad. Avlägsnandet av hinder ökar möjligheterna för nordbor att arbeta i ett annat nordiskt land och bidrar till en ökad tillgång till arbetskraft och förbättrar matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb.

Foto: Folio

Ett nytt samarbetsprogram för arbetslivsområdet

Samarbetet inom arbetslivsområdet omfattar de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland, och avser sysselsättnings– och arbetsmarknadsområdet samt arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet. Det nya programmet börjar gälla 2017 och löper till och med 2021.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet