Etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på kvinnor

De närmaste åren kommer att präglas av att många nyanlända ska etablera sig i de nordiska samhällena. Denna situation innebär både en utmaning och en möjlighet. Ett fokusområde under det svenska ordförandeskapsåret i nordiska ministerrådet för arbetsliv blir att hitta vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och utrikes födda, framför allt för kvinnor. Den 13 april anordnas en konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda.

Foto: Folio

Många nyanlända och utrikes födda har erfarenheter och kompetenser som efterfrågas på de nordiska arbetsmarknaderna, men som kan behöva valideras och kompletteras.

Internationellt sett har kvinnor i de nordiska länderna ett högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda kvinnor är dock betydligt lägre, även i förhållande till utrikes födda män. För att etableringen av nyanlända kvinnor ska bli framgångsrik är det viktigt att kvinnor ges samma möjligheter och förutsättningar som män.

Den 13 april 2018 bjuder arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson in sina nordiska ministerkollegor till en konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda. Syftet med konferensen är att presentera aktuell forskning på området, diskutera utmaningar och lämpliga policyåtgärder samt lyfta fram goda exempel på lyckade etableringsinsatser i Norden. Inför konferensen kommer en särskild analysrapport och en kunskapsöversikt över kvinnors etablering att tas fram.