Ny lagstiftning för ordning och reda

Visstidsanställda och så kallade visselblåsare har fått ett starkare skydd genom ny lagstiftning. Regeringen vill införa krav på personalliggare i flera branscher för att motverka skattefusk och svartarbete. Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden ska stärkas.

Foto: Maskot/Folio.

Särskilt skydd för visselblåsare 

Regeringen anser att det finns ett behov av att förstärka skyddet för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren ska kunna göra det utan att riskera att drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida. Detta gäller inte minst eftersom det finns ett allmänintresse av att allvarliga missförhållanden kommer fram och kan åtgärdas. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare
Prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Stärkt meddelarskydd

Allt fler offentligt finansierade verksamheter bedrivs i privat regi. Regeringen vill att ett stärkt meddelarskydd ska införas i privat skola, vård och omsorg som är offentligt finansierad. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017.

Pressmeddelande: Meddelarskydd för bättre kvalitet i välfärden
Prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Behovet av ett förstärkt meddelarskydd kan antas vara lika stort inom andra verksamhetsområden. Regeringen har låtit en särskild utredare analysera vilka andra verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade, förutom skola, vård och omsorg, som också bör omfattas av ett stärkt meddelarskydd. Utredningen föreslår att ett meddelarskydd också ska införas i kollektivtrafiksverksamheter och i verksamheter som rör särskilda persontransporter inom färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Pressmeddelande: Bättre insyn i offentligt finansierad verksamhet som bedrivs i privat regi
SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd
Pressmeddelande: Ett stärkt meddelarskydd i fler verksamheter utreds
Dir. 2016:4 Ett stärkt meddelarskydd för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade

Ny lag om visstidsanställningar

Regeringen har föreslagit lagändringar om skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Ändringarna syftar till att förbättra situationen för arbetstagare som riskerar att fastna i tidsbegränsade anställningar under lång tid och att säkerställa att den svenska lagstiftningen lever upp till EU-rättens krav. Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpta åtgärder mot missbruk av visstidsanställningar
Debattartikel: Slut med missbruk av visstidsanställningar
Prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

Personalliggare

Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Skatteintäkter undandras och företag som använder sig av svart arbetskraft skaffar sig konkurrensfördelar framför de seriösa företagen. Vidare får svartarbete negativa följder för sysselsättning och produktivitet samt bidrar till social dumpning. För arbetstagarnas del kan svartarbete leda till sämre arbetsförhållanden, hälsorisker, sämre utvecklingsmöjligheter och otillräckligt socialt skydd.

Personalliggare är ett effektivt sätt att förebygga svartarbete och innebär i korthet att företagaren måste anteckna i en personalliggare vilka som är verksamma på arbetsplatsen och när, vilket innebär möjligheter till förbättrad skattekontroll.

Debattartikel: Nu införs personalliggare i byggbranschen
Pressmeddelande: Regeringsuppdrag om personalliggare i fler verksamheter
Prop. 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen
Prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen

Arbetskraftsinvandring

Sverige har en lång historia av arbetskraftsinvandring. Det är positivt att företag som har svårt att hitta den kompetens de behöver på svensk arbetsmarknad kan rekrytera personal från andra länder. Arbetskraftsinvandring får dock inte användas för att utnyttja människor eller undergräva den svenska arbetsmarknadsmodellen. Regeringens målsättning är att Sverige ska ha ett system som på ett långsiktigt hållbart sätt kan möta de behov som finns av att rekrytera kompetens utomlands, samtidigt som arbetskraftsinvandrare skyddas mot utnyttjande.

För att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på marknaden har en utredning föreslagit att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredningen föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställningsvillkoren. Förslaget har varit ute på remiss.

Pressmeddelande: Stärkt skydd för arbetskraftsinvandrare
SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
Pressmeddelande: Skärpta regler för arbetskraftsinvandring
Debattartikel: Bindande avtal nytt krav för arbetskraftsinvandring
Artikel: Internationellt certifieringssystem ska motverka oetisk rekrytering vid arbetskraftsmigration

I en proposition föreslår regeringen att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2017.

Pressmeddelande: Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
Prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister