Sociala villkor vid offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor. Regeringens mål är att göra den offentliga delen av samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor. Den 1 januari 2017 trädde nya lagar i kraft på området.

Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

– Vi ser tyvärr social dumpning  i vissa branscher där den offentliga sektorn är en stor aktör. Vi måste ställa krav på schysta villkor för de som jobbar i offentligt finansierade verksamheter. Vi ska säkerställa att det blir schyst konkurrens för företagen och att det inte ska gå att konkurrera med låga löner. Vi ska inte premiera de företag som ger dåliga villkor till sina anställda, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

En väl fungerande offentlig upphandling är mycket betydelsefull för den offentliga sektorns funktion och för en väl fungerande samhällsservice som tillgodoser medborgarnas berättigade förväntningar. Regeringens mål är att göra den offentliga delen av samhällsekonomin fri från lönedumpning och oschysta villkor. Arbetstagare hos de leverantörer som producerar varor och tjänster som har upphandlats av det offentliga ska ha villkor enligt kollektivavtal eftersom de är viktiga element i det sociala skyddet för en arbetstagare.

Debattartikel: Stoppa social dumpning i offentliga upphandlingar

Utredningen om upphandling och villkor enligt kollektivavtal har i ett betänkande (SOU 2015:78) lämnat förslag på att upphandlande myndigheter ska kräva att arbete som utförs i offentlig upphandling ska utföras med skäliga anställningsvillkor. Förslaget innebär att upphandlande myndigheter ska ange lön, semester och arbetstid som villkor i kontrakt i offentlig upphandling.

SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal

Utredningen har också utrett förutsättningarna för att införa ILO:s krav på arbetsklausuler i offentlig upphandling och har gjort en internationell jämförelse över hur ett antal länder använder arbetsmarknadsrelaterade sociala krav i offentlig upphandling.

SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse

Den 19 maj 2016 överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om hur upphandlade myndigheter och enheter ska kunna ställa krav enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar.

Artikel: Förslag om krav på kollektivavtalsvillkor vid upphandlingar till Lagrådet
Lagrådsremiss: Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Regeringen har överlämnat propositionen Nytt regelverk om upphandling till riksdagen. Genom propositionen föreslogs genomförande av 2014 års EU-direktiv på upphandlingsområdet. Lagändringarna trädde i kraft 1 januari 2017.

Pressmeddelande: Nu stärker vi den svenska modellen genom Nytt regelverk om upphandling