Sverige påverkar i EU

Fri rörlighet är en hörnsten i EU-samarbetet. Rörlighet ska gå hand i hand med social trygghet, ett högt arbetstagarskydd och goda arbetsvillkor för alla arbetstagare, oavsett var de kommer från. Social dumpning och missbruk av reglerna om fri rörlighet ska hindras så att otillbörliga konkurrensfördelar inte ska kunna nås genom att på olika sätt kringgå regler om bland annat arbetsmiljö. Regeringen har framgångsrikt verkat för att de sociala frågorna ska få en större roll i EU-samarbetet.

Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett konferensbord.
Statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett informellt europeiskt ministermöte om ordning och reda på arbetsmarknaden. Mötet ägde rum i Stockholm, september 2015. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Artikel: EU-prioritering - Ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt 

Statsminister Stefan Löfven träffade i juni 2015 stats- och regeringscheferna i Belgien, Luxemburg och Nederländerna för ett rundabordssamtal om ordning och reda på arbetsmarknaden och åtgärder för att förhindra social dumpning.

– Att få ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden är en prioriterad fråga för regeringen, säger statsminister Stefan Löfven.

Artikel: Högnivåmöte om ordning och reda på arbetsmarknaden
Tal: Statsministerns anförande vid högnivå möte om ordning och reda på arbetsmarknaden (på engelska)

I september 2015 stod arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson värd för ett informellt ministermöte i Stockholm där Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Bulgarien, Kroatien, Belgien, Italien och Frankrike deltog. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och diskutera vägar framåt för att säkerställa goda och rättvisa arbetsvillkor för Europas löntagare, samtidigt som rörlighet över gränserna underlättas.

Artikel: Informellt europeiskt ministermöte i Stockholm om ordning och reda på arbetsmarknaden

Utstationeringsdirektivet innehåller regler för personer som utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat land, för att arbeta där under en begränsad tid. Regeringen har tillsammans med flera andra länder drivit på för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet. Principen bör vara lika lön för lika arbete enligt tillämpliga lagar och kollektivavtal i arbetslandet, med respekt för den fria rörligheten.

Webb-TV: Statsministern och arbetsmarknadsministern kommenterar kommissionens förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet
Webb-TV: Posted workers in the EU (Europeiska kommissionens webbplats)
Artikel: Ordning och reda vid utstationering