Tydliga regler och sund konkurrens på transportområdet

Regeringen verkar för att tydliga regler och sund konkurrens är styrande för lagstiftningen inom transportsektorn som leder till förbättrade arbetsvillkor i hela EU. Regeringen vill också att skyddet för de sociala rättigheterna förstärks.

Foto: Gorilla/Folio.

Artikel: EU-prioritering – Ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt

Vägtransporter

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken, bland annat att se över om den nuvarande regleringen av beställaransvar skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen.

– Genom ett intensifierat arbete för sund konkurrens, hållbara transporter och schysta villkor kan den svenska transportbranschen ges bättre förutsättningar att bidra till regeringens arbete för en positiv utveckling och ett Sverige som konkurrerar med hög kompetens och innovationskraft inom EU och globalt, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Pressmeddelande: Nya regeringsuppdrag för schysta villkor i yrkestrafiken
Regeringsuppdrag: Uppdrag till Transportstyrelsen att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

I slutet av 2016 förväntas EU-kommissionen presentera ny lagstiftning om vägtransportens sociala aspekter. Regeringen stöder att kommissionen ser över reglerna för den inre marknaden för vägtransporter. Det finns ett behov av att klargöra regelverket för bland annat cabotage och den tid ett fordon får utföra kombinerade transporter i annat EU-land utan att lämna landet.

Artikel: EU:s framtida vägtransporter diskuterades
Artikel: Deklaration stärker ordning och reda på vägarna

Sjöfarten

Regeringens målsättning är att Sverige ska ha en konkurrenskraftig sjöfartsnäring. En stark sjöfart skapar jobb och tillväxt både till sjöss och på land. Branschrepresentanter inom sjöfarten har framfört önskemål om förtydliganden i den svenska cabotagelagstiftningen, och andra medlemsstater i EU har ställt frågor till Sverige om tillämpningen av densamma. Stockholms universitet har fått i uppdrag att undersöka hur den svenska lagstiftningen kan ändras, med syfte att Sverige ska kunna ställa krav på hur utländska fartyg ska vara konstruerade, utrustade och bemannade.

Pressmeddelande: Regler för cabotage inom sjöfarten ska förtydligas

Flyget

Regeringen har beslutat om En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsyste. Strategin tydliggör regeringens samlade syn på flyget i bred mening. Det är en vision för flygets roll i transportsystemet både på kort och på lång sikt. Utgångspunkten är de transportpolitiska målen och regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

- Vi behöver verka för en långsiktigt hållbar utveckling av flyget. Jag är glad att kunna presentera den första flygstrategi som en svensk regering tagit fram. Flygstrategin kommer främja en konstruktiv dialog med branschen. Vi ska säkra schysta villkor och en sund konkurens, samtidigt som vi behåller en hög flygsäkerhet och minskar flygets klimat- och miljöpåverkan. Branschen ska veta på vilka områden de kan förvänta sig initiativ från regeringen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Artikel: En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem
Artikel: Regeringen inleder arbetet med en flygstrategi
Artikel: Dags för andra mötet i arbetet med flygstrategin

Taxi

En väl fungerande taxiverksamhet i hela landet är ett viktigt komplement både till den traditionella kollektivtrafiken och till privat bilanvändning. Många förare vittnar om dåliga arbetsvillkor. Seriösa och välfungerande taxiföretag riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa bolag. Regeringen anser att taxibranschens regelverk behöver skärpas.

– Vi behöver mer ordning och reda på taximarknaden. Både för att kunder och förare ska kunna känna trygghet, liksom för att stärka Sverige som besöksland och handelspartner. En bättre fungerande taxinäring med konkurrens på lika villkor främjar en god arbetsmarknad och är en viktig fråga för regeringen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Pressmeddelande: Regeringen utreder skärpta regler kring taxiverksamhet

Debattartikel: Regelverket för taxi bör skärpas

Regeringen tillsatte i juli 2015 en utredning som ska se över regelverken för taxiverksamhet och samåkning. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2016.

Dir. 2015:81 Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning

Regeringen föreslog 2014 en ny lag om redovisningscentraler för taxitrafik. Syftet med förslagen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. För att det nya systemet ska kunna införas på ett så bra sätt som möjligt så har man avsatt extra tid innan det börjar gälla den 1 januari 2017.

Prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi
Prop. 2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler

Pressmeddelande: Regeringen föreslår att redovisningscentraler för taxi senareläggs

Pressmeddelande: Regeringsbeslut om förordning om redovisningscentraler i taxitrafik

Pressmeddelande: Infrastrukturministern tar emot Taxiutredningen