Regeringens åtgärder med anledning av flyktingsituationen

Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka samordningen både på myndighetsnivå och inom Regeringskansliet. Men inget land klarar denna utmaning ensamt. Därför driver regeringen på för ett gemensamt ansvarstagande mellan länderna i EU.

Här redovisas åtgärder som regeringen vidtagit sedan oktober 2015. Därutöver finns ytterligare åtgärder i vårpropositionen som regeringen presenterade i april 2015 och i budgetpropositionen som presenterades den 21 september 2015.

Åtgärder i november 2016:

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Regeringen har remitterat ett förslag på ändring i plan- och bygglagen som innebär att det blir enklare att uppföra flyttbara byggnader för bostadsändamål med stöd av tidsbegränsade bygglov. Syftet är att göra det möjligt att använda flyttbara bostäder som ett komplement till permanent byggnation där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. Remisstiden går ut den 31 december 2016.

Promemoria: Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

 

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 11 november att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 12 november 2016 till och med den 11 februari 2017.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Id-kontroller förlängs i tre månader

Den 2 november beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna med tre månader för passagerare med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan Sverige och Danmark. Beslutet börjar gälla den 4 november och upphör den 4 februari 2017. Om inte behovet av id-kontroller skulle visa sig kvarstå om tre månader ser regeringen att de då kan avskaffas.

Pressmeddelande: Id-kontroller förlängs i tre månader

Åtgärder i oktober 2016:

Förvaltningsdomstolarna får hjälpas åt när migrationsmålen ökar kraftigt

Regeringen har den 18 oktober överlämnat propositionen "Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål" till riksdagen. Syftet är att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla nere handläggningstiderna i migrationsmål.

Pressmeddelande: Förvaltningsdomstolarna får hjälpas åt när migrationsmålen ökar kraftigt

Åtgärder i september 2016:

Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Regeringen presenterade den 22 september ett antal åtgärder för ett rättssäkert och bättre fungerande återvändande för personer som fått avslag på sin asylansökan.

Pressmeddelande: Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

Förvaltningsdomstolarna får hjälpas åt när migrationsmålen ökar kraftigt

Regeringen beslutade den 22 september om lagrådsremissen Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål. Syftet är att förbättra migrationsdomstolarnas förutsättningar att hålla nere handläggningstiderna i migrationsmål. Förslaget går ut på att migrationsdomstolarna får ökade möjligheter att lämna över mål till andra förvaltningsdomstolar.

Pressmeddelande: Förvaltningsdomstolarna får hjälpas åt när migrationsmålen ökar kraftigt

Åtgärder i juli 2016:

Uppdrag för att korta väntetiderna och effektivisera myndighetskontakter för nyanlända

Den 28 juli 2016 gav regeringen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att gemensamt fortsätta sitt arbete med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända. Uppdraget ska pågå till och med den 31 december 2017.

Pressmeddelande: Korta väntetider och effektiva myndighetskontakter för nyanlända

Försörjningskrav för anhöriginvandring och permanent uppehållstillstånd

Den 20 juli trädde en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige i kraft. Lagen ställer upp försörjningskrav som villkor för uppehållstillstånd i två fall, dels vid anhöriginvandring, dels för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas om personen har inkomster från anställning eller näringsverksamhet.

Pressmeddelande: Försörjningskrav för anhöriginvandring

Åtgärder i juni 2016:

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Migrationsverket får i uppdrag att vidta åtgärder för att underlätta införandet av ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Pressmeddelande: Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Uppdrag om varför ensamkommande barn försvinner

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att ge Barnombudsmannen i uppdrag att bidra till ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 december 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om varför ensamkommande barn försvinner 

Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen 2015

Den 9 juni beslutade regeringen om en utvärdering om hanteringen av flyktingsituationen.

Särskild utredare är Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Utredningen ska presenteras den 28 februari 2017.

Pressmeddelande: Utvärdering av hanteringen av flyktingsituationen 2015

Gränskontroller förlängs till november

Regeringen beslutade torsdag den 2 juni att förlänga de inre gränskontrollerna från och med den 8 juni till och med den 11 november 2016.

Pressmeddelande: Gränskontroller förlängs till november

Åtgärder i maj 2016:

Tre uppdrag till Migrationsverket om återvändande

Det ökande antalet asylsökande under hösten 2015 bedöms medföra att ett betydligt ökat antal personer kommer att få avvisnings- eller utvisningsbeslut under kommande år. För att asyl- och mottagningssystemet ska fungera krävs att personer som fått ett sådant beslut återvänder. Det är en förutsättning för en rättssäker och trovärdig asylprocess. På så vis frigörs boendeplatser för andra asylsökande och kostnaderna på migrationsområdet minskar. Regeringen bedömer att ett antal åtgärder krävs för att återvändandeprocessen ska effektiviseras och beslutade därför den 19 maj att ge Migrationsverket i uppdrag att:

  • förkorta tiden från asylansökan till återvändande,
  • utöka antalet förvarsplatser och
  • förstärka återvändandet med sambandsmän vid utlandsmyndigheterna.

Pressmeddelande: Tre uppdrag till Migrationsverket om återvändande

Rättsmedicinalverket får i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar

Medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd är viktiga för förtroendet för asylprocessen. Det är viktigt för barns säkerhet att vuxna inte behandlas som barn och att barn inte behandlas som vuxna. Regeringen ger därför Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område.

Pressmeddelande: Rättsmedicinalverket får i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar 

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 4 maj 2016 att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 9 maj till och med den 7 juni 2016. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Åtgärder i april 2016:

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Regeringen beslutade torsdagen den 28 april om en proposition med förslag att svenska asylregler tillfälligt ska anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga

Regeringen gav den 21 april Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år.

Regeringsuppdrag: Uppdrag  om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga 

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 7 april 2016 att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 9 april till och med den 8 maj 2016. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

Pressmeddelanden: Regeringen beslutar att ytterligare forlanga granskontroll vid inre grans

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Svenska asylregler ska tillfälligt anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. Regeringen föreslår att Sverige inför tidsbegränsade uppehållstillstånd, begränsar rätten till anhöriginvandring och skärper försörjningskraven. Lagen ska gälla i tre år. Regeringsbeslut om lagrådsremissen fattades den 7 april 2016.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Åtgärder i mars 2016:

Regeringen föreslår förändringar av bestämmelserna om rätt till bistånd för asylsökande

Rätten till bistånd ska upphöra för personer som fått utvisningsbeslut när dessa har fått laga kraft. Det föreslår regeringen i ett förslag som lämnats till Lagrådet. Förslaget gäller inte barnfamiljer och är en del av den överenskommelse som regeringen och de borgerliga partierna slöt i oktober 2015. Regeringsbeslut om lagrådsremissen fattades den 3 mars 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förändringar av bestämmelserna om rätt till bistånd för asylsökande

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 3 mars 2016 att ytterligare förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 10 mars till och med den 8 april. Regeringen bedömer att de förhållanden som låg till grund för de tidigare besluten fortfarande gäller.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Åtgärder i februari 2016:

Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Regeringen har tidigare aviserat en tillfällig lag om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget, som syftar till att anpassa de svenska asylreglerna till EU:s miniminivå, skickas nu på remiss.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Myndigheter ska ta emot nyanlända för praktik

Regeringen har gett ett flertal myndigheter i uppdrag att mellan den 1 april 2016 och den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för praktik per år under den aktuella perioden. Regeringsbeslut fattat den 4 februari 2016.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanländ arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m.

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 9 februari till den 9 mars 2016. Regeringsbeslut fattat den 4 februari 2016.

Artikel: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Åtgärder i januari 2016:

Uppdrag om ensamkommande barn som försvinner

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av ensamkommande barn som försvinner, att analysera och föreslå åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner, samt att sprida resultat och metoder till myndigheter, kommuner, landsting och andra berörda aktörer. Regeringsbeslut fattat den 28 januari 2016.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om ensamkommande barn som försvinner

Lagliga vägar för att söka asyl i EU

En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, t.ex. genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU. Regeringsbeslut fattat den 28 januari 2016.

Dir. 2016:8 Lagliga vägar för att söka asyl i EU

En ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och unga

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn och unga. Regeringsbeslut fattat den 28 januari 2016.

Regeringsuppdrag: En ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn och unga

Uppdrag till Socialstyrelsen att göra en fördjupad
analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i
uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna för socialtjänsten medanledning av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Flickors utsatthet, tillgången till tolkar och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som ingår i uppdraget. Regeringsbeslut fattat den 14 januari 2016.

Pressmeddelande: Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Åtgärder i december 2015:

Uppdrag till Boverket

Boverket har fått i uppdrag att ta fram vägledning och föreskrifter till bestämmelserna om tillfälliga anläggningsboenden i plan- och byggförordningen. Regeringsbeslut fattat den 17 december 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram vägledning och föreskrifter till bestämmelserna om tillfälliga anläggningsboenden i plan- och byggförordningen (2011:338)

Lag och förordning om ID-kontroller

Den 18 december utfärdade regeringen en lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Den nya lagen innebär bland annat att regeringen får befogenheter att i en förordning meddela bestämmelser om  ID-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige från en annan stat i syfte att upprätthålla lag och ordning eller att skydda den nationella säkerheten. Samtidigt beslutade regeringen om en förordning med specifika bestämmelser om ID-kontroller. Förordningen gäller från och med den 4 januari 2016. 

Frågor och svar: Lag och förordning om identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Artikel: Information om förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller Sveriges inre säkerhet

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 21 december till den 9 januari 2016.

Artikel: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Civila samhället och trossamfunden stärks med 105 miljoner för arbetet med människor på flykt

Den 11 december fattade regeringen beslut om att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i arbetet med flyktingsituationen. Dessa engångsmedel ska stärka organisationernas pågående arbete, med både mottagande och etablering. Sammanlagt kommer regeringen att fördela 200 miljoner kronor till civila samhällets organisationer, studieförbunden och idrottsrörelsen.

Pressmeddelande: Civila samhället och trossamfunden stärks med 105 miljoner för arbetet med människor på flykt

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag till en ny lag: lagen om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. I lagen föreslås regeringen få en befogenhet, alltså en möjlighet, att i vissa fall besluta att vidta särskilda åtgärder i syfte att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.

Artikel: Information om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, prop. 2015/16:67

Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutade den 10 december att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 12 december till den 20 december 2015.

Artikel: Regeringen beslutar att ytterligare förlänga gränskontroll vid inre gräns

Fyra uppdrag för att stötta hälso- och sjukvården med att ge vård till asylsökande

Regeringen ger Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fyra olika uppdrag för att stödja och underlätta hälso- och sjukvårdens utmaningar med att kunna ge vård till flyktingar som kommer till Sverige. Det handlar bland annat om landstingens möjlighet att genomföra hälsoundersökningar, kunna erbjuda vaccinationer och deras tillgång till tolkar.

Pressmeddelande: Fyra uppdrag för att stötta hälso- och sjukvården med att ge vård till asylsökande

Åtgärder i november 2015:

Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända

Regeringen har den 26 november 2015  beslutat propositionen Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. I propositionen föreslås att en ny lag ska införas som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Pressmeddelande: Alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet av nyanlända

Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande

Den 24 november föreslog regeringen  en rad åtgärder för att skapa ett andrum för svenskt flyktingmottagande.

Artikel: Regeringen föreslår åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande

Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända elevers rätt till utbildning. Förslagen ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på undervisningen för alla elever i skolväsendet. Uppdraget ska redovisas senast den 18 januari 2016.

Dir. 2015:122 Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning

Uppdrag att utreda flera utbildningsvägar för att bli kontakttolk

Flera människor än någonsin tidigare söker nu asyl i Sverige. Efterfrågan på kontakttolkar förväntas därför öka kraftigt i samhället. Regeringen har gett Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att utreda hur en längre kontakttolkutbildning, som alternativ till den sammanhållna grundutbildning till kontakttolk som finns i dag, bör utformas. Myndigheten ska lämna förslag på målgrupp för en sådan utbildning samt utbildningens innehåll och utformning, längd och dimensionering. Myndigheten ska också utreda om en kortare, intensiv, kontakttolkutbildning bör införas och lämna förslag till hur den i sådant fall bör utformas.

Uppdrag att utreda flera utbildningsvägar för att bli kontakttolk

En samordnad utveckling av validering

Regeringen beslutade den 19 november 2015 att tillsätta kommitté i form av en nationell delegation ska följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet på den nationella och regionala nivån. Den nationella valideringsdelegationen ska även sprida goda exempel och arbeta för att enskilda får tillgång till den information de behöver om validering. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

Dir. 2015:120 En samordnad utveckling av validering

Regeringen beslutar att förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollen vid inre gräns från den 22 november till den 11 december 2015. Regeringsbeslut fattat den 19 november 2015.

Regeringen beslutar att förlänga gränskontroll vid inre gräns

Regeringen beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har beslutat att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringsbeslut fattat den 12 november 2015.

Regeringen beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns

Bättre möjligheter till fjärrundervisning

Regeringen har den 12 november beslutat om att utreda hur skolhuvudmän ska få bättre möjligheter att erbjuda elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet genom fjärrundervisning på entreprenad eller på annat sätt.

Dir. 2015:112 Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad

Regionala konferenser om mottagande och etablering av nyanlända

Runt om i landet genomförs just nu akuta insatser för att kunna ta emot de människor som flyr till Sverige. Regeringen har den 12 november 2015 gett  länsstyrelserna i uppdrag att under 2016 arrangera regionala konferenser om mottagande av asylsökande och nyanlända samt nyanländas etablering.

Pressmeddelande: Regionala konferenser om mottagande och etablering av nyanlända

Uppdrag för att utbilda och ge praktik åt nyanlända inom de gröna näringarna

Inom de gröna näringarna och naturvården finns det en potential att skapa fler jobb. Regeringen har därför den 12 november 2015 beslutat om att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att, i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer, göra en analys av arbetskraftsbehovet inom de gröna näringarna och naturvården för att därefter analysera och lämna förslag på vilka insatser som behövs för att tillgodose behovet.

Nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen: Insatser för att utbilda och ge praktik åt nyanlända inom de gröna näringarna

Regeringen tillför 11 miljarder för hantering av flyktingsituationen

I en ändringsbudget som överlämnades till riksdagen den 12 november föreslår regeringen ökade utgifter med 11 miljarder kronor. Merparten av detta är ett tillfälligt stöd till kommunerna och det civila samhället för att kunna hantera den rådande flyktingsituationen.

Pressmeddelande: Ändringsbudget med anledning av flyktingsituationen

MUCF ska ta fram vägledning för samverkan i flyktingsituationen

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att ta fram vägledning för samverkan i flyktingsituationen. Regeringsbeslut fattat den 12 november 2015.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska ta fram vägledning för samverkan i flyktingsituationen

Mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska utredas

Regeringen har den 5 november beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting.

Pressmeddelande: Mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska utredas

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Regeringen föreslår i en propositionen en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialtjänsten ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i stödboende. För att placera barn i stödboende ska krävas särskilda skäl. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016. Regeringsbeslut fattat den 5 november 2015.

Prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga

Uppdrag till Migrationsverket rörande ansökan om bistånd vid nödsituation

Regeringen har gett ett uppdrag till Migrationsverket rörande ansökan om bistånd vid nödsituation. Regeringsbeslut fattat den 5 november 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Migrationsverket rörande ansökan om bistånd vid nödsituation

Underrättelse enligt rådets beslut (EU) 2015/1601

Underrättelse enligt rådets beslut (EU) 2015/1601 (omplaceringsmekanismen inom EU). Regeringsbeslut fattat den 5 november 2015.

Regeringsuppdrag: Underrättelse enligt rådets beslut (EU) 2015/1601

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 om en lagrådsremiss med förslag om att en ny lag ska införas som innebär att en kommun ska vara skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Syftet med förslaget är att alla kommuner bör vara med och ta ansvar för mottagandet av nyanlända för att förbättra de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

Lagrådsremiss: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Åtgärder i oktober 2015:

Samordning av informationsinsatser om familjehem för barn

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att initiera och samordna informationsinsatser nationellt om familjehem, jourhem och god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare. Syftet är att synliggöra behovet och öka kunskapen om vad uppdragen innebär för att säkra tillgången till bland annat familjehem. Regeringsbeslut fattat den 29 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Socialstyrelsen att samordna informationsinsatser om familjehem för barn

Överenskommelsen Insatser med anledning av flyktingkrisen

I överenskommelsen Insatser med anledning av flyktingkrisen har regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna enats kring nödvändiga insatser för att säkra förmågan i det svenska mottagandet av asylsökande och stärka etableringen av nyanlända. Överenskommelsen presenterades den 23 oktober 2015.

Insatser med anledning av flyktingkrisen

Svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunerna

Regeringen har gett i uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från och ge stöd till kommunernas socialtjänst med koppling till den rådande flyktingssituationen. Regeringsbeslut fattat den 22 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att inrätta en svarsfunktion i Socialstyrelsen

Sverige tillsammans

Statsministern bjöd den 12 oktober 2015 in till den nationella samlingen Sverige tillsammans. Där samlades kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civila samhället och andra aktörer för att tillsammans utveckla arbetssätten så att nyanlända snabbt kan börja jobba, barnen får en bra skolgång och att alla kommer in i samhällsgemenskapen.  Den inledande konferensen kommer att följas av regionala konferenser.

Sverige tillsammans

100-klubben

I samband med  den nationella samlingen Sverige tillsammans presenterade regeringen 100-klubben. De företag som vill ta emot minst 100 nyanlända erbjuds en särskild ingång till Arbetsförmedlingen. Regeringen vill tillsammans med de företag som är beredda att ta emot minst 100 nyanlända skapa möjligheter utifrån varje enskilt företags förutsättningar och behov genom skräddarsydda paket av insatser från Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar 100-klubben

Uppdrag till Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga asylboenden

Regeringen har gett i uppdrag till Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga asylboenden. Regeringsbeslut fattat den 9 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga asylboenden

Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga asylboenden

Regeringen har gett i uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vidta åtgärder för att uppföra tillfälliga asylboenden. Regeringsbeslut fattat den 9 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga asylboenden

Stödboende för ensamkommande barn

Regeringen har tidigarelagt en lagrådsremiss om stödboende för ensamkommande barn. Regeringsbeslut fattat den 8 oktober 2015.

Lagrådsremiss: Stödboende-en ny placeringsform för barn och unga

Åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag för att, i samverkan med Inspektionen för vård och omsorg, se över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (SOSFS 2003:20). Inriktningen är att åstadkomma ett mer flexibelt regelverk, som ger förutsättningar för mer individanpassade lösningar vid utformningen av boendena. Regeringsbeslut fattat den 8 oktober 2015.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar åtgärder för asylsökandes boende och skolgång

Bättre vård för asylsökande

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beviljats medel för en förstudie som bl.a. syftar till att samla in kunskap om hur landstingen kan öka antalet hälsoundersökningar för asylsökande och på så sätt möta ohälsan bland asylsökande. I detta ingår att samla in goda exempel på hur verksamheterna kan identifiera behov och erbjuda tidigare insatser för att motverka främst psykisk ohälsa samt öka upptäckten av fysisk ohälsa och förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering i Sverige. Regeringsbeslut fattat den 8 oktober 2015.

Stödboende och hem för vård och boende

Statens institutionsstyrelse (SIS) har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att iordningsställa och tillhandahålla platser för stödboende och Hem för vård och boende (HVB). Regeringsbeslut fattat den 8 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende (HVB)

Inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga asylboenden

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga asylboenden. Regeringsbeslut fattat den 8 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga asylboenden

Samordning av ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen, bl.a. lämna nationella lägesbilder till regeringen samt informera om behov av åtgärder från regeringens sida. Regeringsbeslut fattat den 1 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av flyktingsituationen m.m.

10 miljoner kronor till Röda Korset för att hantera civilsamhällets stöd till människor på flykt

Regeringen stärker det civila samhällets arbete i flyktingkrisen med 10 miljoner kronor. Pengarna anslås till Röda Korset och ska användas för att bedriva, organisera och samordna hjälpverksamhet och för att ta tillvara på det frivilliga engagemanget i flyktingfrågan. Regeringsbeslut fattat den 1 oktober 2015.

Pressmeddelande: 10 miljoner kronor till Röda Korset för att hantera civilsamhällets stöd till människor på flykt

Bättre kapacitet i verksamhet med tillståndsprövning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka kapaciteten i verksamhet med tillståndsprövning för ensamkommande barn. Regeringsbeslut fattat den 1 oktober 2015.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka kapaciteten i verksamheten med tillståndsprövning

Underlätta upphandling i syfte att skapa förutsättningar för boende

Regeringen har gett ett uppdrag till Upphandlingsmyndigheten för att underlätta upphandling i syfte att skapa förutsättningar för boende. Regeringsbeslut fattat den 1 oktober 2015.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar åtgärder med anledning av flyktingsituationen

25 miljoner kronor i extra resurser till FN:s livsmedelsprograms  insatser

De humanitära behoven i världen är historiskt höga och mer är 60 miljoner människor är på flykt från sina hem. Situationen är särskilt allvarlig i Syrien och dess grannländer.  Regeringen avsätter därför 25 miljoner kronor i extra resurser till FN:s livsmedelsprograms (World Food Programme) insatser för att bistå syriska flyktingar med mat och 25 miljoner kronor avsätts i extra resurser till FN:s globala katastroffond (Central Emergency Response Fund) som kanaliserar medel till insatser i humanitära kriser världen över. Regeringsbeslut fattat den 1 oktober 2015.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar åtgärder med anledning av flyktingsituationen