Engångspengar till kommuner och civilsamhälle

För att hantera den rådande flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin är partierna överens om att tillskjuta engångsmedel till kommunerna under 2015.

Vid fördelningen av medel mellan kommuner är det möjligt att beakta både omfattningen av antalet asylsökande som vistas i kommunen och kommunens mottagande av nyanlända, samtidigt som hänsyn kan tas till fördelningen vuxna-barn. Samtidigt tillskjuts engångsmedel till civilsamhällets organisationer för att underlätta deras arbete med den rådande flyktingsituationen och etableringen av nyanlända. Totalt föreslås satsningen uppgå till tio miljarder kronor, varav cirka 200 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer.

Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.