Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Ett försörjningskrav ska gälla vid anhöriginvandring och försörjningskravet ska utvidgas till att omfatta även ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja familjemedlemmen som kommer hit. I dag räcker det att anknytningspersonen kan försörja sig själv.

Försörjningskravet gäller inte när anknytningspersonen är en flykting eller en alternativt skyddsbehövande och den anhörige ansöker om uppehållstillstånd inom de tre första månaderna efter att den skyddsbehövande beviljats uppehållstillstånd. Inte heller ska försörjningskrav gälla om anknytningspersonen är ett barn, eller om den anhörige ansökt om uppehållstillstånd senast dagen då lagen träder i kraft.

Detta innebär bland annat att dagens undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring för svenska medborgare och för medborgare i annan EES-stat eller Schweiz samt för dem som bott i Sverige i mer än fyra år tas bort.

Regeringen har den 7 april 2016 beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget innehåller bland annat skärpta försörjningskrav.

Pressmeddelande: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Prop. 2015/16:174: Förslag om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.