Översyn ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat dramatiskt under senare tid. Orsakerna till detta behöver analyseras och ses över.

Utöver redan aviserade åtgärder kring ensamkommande flyktingbarn ska hela situationen för placering och hantering av denna grupp löpande ses över. Den löpande översynen ska omfatta allt från socialtjänst och Migrationsverket till gode män, tolkar etcetera. Översynen bör även ta upp överflyttning från HVB-hem till stödboende och andra boendeformer.

Pressmeddelande: Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Pressmeddelande: Ny modell ska fördela ensamkommande barn och unga rättvist mellan kommuner

Pressmeddelande: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Pressmeddelande: Rättsmedicinalverket får i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.