Skapa utrymme för fler asylsökande på anläggningsboende

Ett flertal förslag som syftar till att fler boendeplatser frigörs.

Rätten till dagersättning för vuxna utan barn tas bort efter lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning.

Rätten till anläggningsboende för vuxna utan barn med lagakraftvunnet beslut om av- eller utvisning ska upphöra så snart fristen att lämna landet löpt ut. Utgångspunkten är att verkställighet ska ske vid den tidpunkten. Det ska finnas en ventil för den som inte kan avvisas/utvisas.

Förslagen syftar till att fler boendeplatser frigörs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.

Prop. 2015/16:146: Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar

Fakta

Idag är knappt 6 000 personer med lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut inskrivna i Migrationsverkets mottagande och bor i anläggningsboende (ABO)

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.