Ytterligare möjligheter att klara boendesituationen

Fler bostäder behöver fram snabbt. Tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras. En översyn ska göras så att krav på byggnader som uppförs eller tas i anspråk med tidsbegränsat bygglov förenklas och möjlighet att "återbostadisera" lägenheter som i dag används för annat ändamål utan att nybyggnadskraven behöver tillämpas.


Förutsättningarna för att fler kommuner ska låta uppföra bostäder för uthyrning till Migrationsverket på långa avtal, liknande den så kallade Västerviksmodellen utvecklas. Det kan till exempel röra sig om att göra det möjligt för Migrationsverket att ingå avtal som är längre än sex år.

Promemoria: Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Promemoria: Återbostadisering

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Regeringen har remitterat ett förslag på ändring i plan- och bygglagen som innebär att det blir enklare att uppföra flyttbara byggnader för bostadsändamål med stöd av tidsbegränsade bygglov. Syftet är att göra det möjligt att använda flyttbara bostäder som ett komplement till permanent byggnation där bostadsbehovet inte fullt ut kan tillgodoses genom ordinarie plan- och byggprocesser. Remisstiden går ut den 31 december 2016.

Prop. 2016/17:137: Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

Överenskomna insatser med anledning av flyktingkrisen

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har kommit överens om insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet, en bättre etablering och att dämpa kostnadsökningarna. De åtgärder som överenskommits ska gemensamt följas upp.