Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringens etableringspaket

Regeringens fokus är att skapa fler jobb, minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete reformeras arbetet för nyanländas etablering. Syftet med regeringens etableringspaket är att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Regeringens fokus: Snabbare etablering av nyanlända

 • "Regeringen vill ha ordning och reda i mottagandet och fokus på jobb."

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  – Flyktingsituationen i världen innebär att många människor söker skydd i Sverige. Regeringen har lagt om politiken för att se till att vi kan korta vägarna till arbete för nyanlända, den svenska modellen förutsätter att alla som kan arbeta också arbetar. Målet är ordning och reda i mottagandet och goda förutsättningar till etablering i alla kommuner.

Aktuellt

Information om Sverige - en portal för ​​nyanlända

Den här portalen vänder sig till den som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Informationen finns på flera språk, bland annat arabiska, persiska och dari.

Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag arrangerat regionala konferenser över hela landet med syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering.

Per Bolund, Ylva Johansson och Magdalena Andersson på pressträffen.
Pressträff med Per Bolund, Ylva Johansson och Magdalena Andersson om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Foto: regeringen.se

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga den 1 juli 2017

Regeringen har fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har regeringen föreslagit en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya ordningen med anvisningar till kommuner trädde ikraft den 1 mars 2016.

Foto: Maskot/Folio

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Foto: regeringen.se.

Idrotten – en arena för att integrera nyanlända

– Idrottsrörelsen erbjuder en fantastisk plattform för integration av nyanlända, men också aktiviteter för asylsökande, säger idrottsminister Gabriel Wikström. I budgeten för 2017 föreslår regeringen satsningar på idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden och på asylsökandes och nyanländas idrottande.

Tonårspojke studerar flitigt
Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Foto: Folio

Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande barn

Det stora mottagandet av asylsökande ensamkommande barn har inneburit ett betydande åtagande för kommunerna att åstadkomma ett gott långsiktigt mottagande där barnens rättigheter beaktas. Även om antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat kommer Sverige sannolikt att ta emot ett stort antal ensamkommande flickor och pojkar även under kommande år.

Lars Bäckström. Foto: Anders Wejrot
Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län och särskild utredare i utredningen om mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Foto: Anders Wejrot

Lars Bäckström utreder mottagandet och bosättningen av asylsökande och nyanlända

Regeringen har utsett landshövding Lars Bäckström att utreda och föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting. Utredningen har fått förlängd tid för hela uppdraget som ska slutredovisas den 31 oktober 2017.

Etableringspaketets delar

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  1. Jobb

  Alla som kan arbeta ska arbeta, det är en grundbult i den svenska modellen. Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning efter sin tid i etableringsuppdraget, det vill säga efter två år. För att nå detta mål måste nyanländas kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bättre sätt och utbildning erbjudas för att rusta nyanlända med den utbildning och de kvalifikationer som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Möjligheten att få sin tidigare utbildning bedömd, sin kompetens validerad samt att vid behov kunna ta del av ytterligare utbildning är avgörande för att snabbt kunna få ett jobb. Etableringsinsatserna behöver också bli effektivare genom ökad flexibilitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  2. Utbildning

  Människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Behovet av utbildningsinsatser för att etablera sig på arbetsmarknaden är individuellt, och kräver därför satsningar på såväl gymnasiala utbildningar som på vuxenutbildning, yrkesutbildning och högre utbildning. Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom olika slags kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  3. Boende och mottagande

  För att skapa ett flyktingmottagande som är hållbart och solidariskt måste alla kommuner vara med och ta ansvar utifrån sina förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, befolkningsstorlek och tidigare mottagande. Regeringen har därför föreslagit, och riksdagen beslutat om, en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Samtidigt har den statliga schablonersättningen för personer som tagits emot i en kommun höjts med 50 procent och regeringen avser att förändra ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga i syfte att förenkla och ge kommunerna bättre planeringsförutsättningar.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  4. Civila samhället

  Att nyanlända ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället är hela Sveriges ansvar. Det civila samhället bidrar med ovärderliga insatser för att ge såväl asylsökande som nyanlända ett gott mottagande i Sverige. I kommunerna och det civila samhället finns många goda verksamheter och arbeten. Det finns en stark vilja att engagera sig och bidra till nyanländas etablering.

 1. 1 Jobb
 2. 2 Utbildning
 3. 3 Boende och mottagande
 4. 4 Civila samhället

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 304 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida