Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringens etableringspaket

Regeringens fokus är att skapa fler jobb, minska klyftorna och öka sammanhållningen i Sverige. För att korta tiden från nyanländas ankomst till arbete reformeras arbetet för nyanländas etablering. Syftet med regeringens etableringspaket är att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Regeringens fokus: Snabbare etablering av nyanlända

 • "Regeringen vill ha ordning och reda i mottagandet och fokus på jobb."

  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
  Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  – Flyktingsituationen i världen innebär att fler nu söker skydd i Sverige. Regeringens fokus är att se till att nyanlända snabbt kommer i arbete och kan bidra till att utveckla Sverige. För att möjligheten ska tillvaratas behövs ny politik som förbättrar etableringen i Sverige. Målet är ordning och reda i mottagandet och för det krävs goda förutsättningar till etablering i alla kommuner.

Aktuellt

Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Länsstyrelserna har på regeringens uppdrag arrangerat regionala konferenser över hela landet med syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering.

Information om Sverige - en portal för ​​nyanlända

Den här portalen vänder sig till den som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Informationen finns på flera språk, bland annat arabiska, persiska och dari.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning sedan den 1 mars 2016

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet har regeringen föreslagit och riksdagen beslutat om en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning (bosättningslagen). Lagen och förordningar som närmare reglerar den nya ordningen med anvisningar till kommuner trädde ikraft den 1 mars 2016.

Foto: Maskot/Folio

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher, de får nu hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och branscherna tillsammans skapar snabbspår för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Foto: regeringen.se.

Idrotten – en arena för att integrera nyanlända

Regeringen anser att det är särskilt viktigt att ge goda förutsättningar för nyanlända att bli delaktiga i det svenska samhället. Idrottsrörelsen erbjuder mötesplatser för alla och är därigenom en arena för integration. Regeringen ger därför 64 miljoner kronor årligen som stöd till idrottsrörelsens arbete med nyanlända i Sverige.

Gemensam presslunch
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, utbildningspolitisk talesperson Camilla Waltersson Grönvall, (M), utbildningsminister Gustav Fridolin, utbildningspolitisk talesperson Ulrika Carlsson (C), vice ordförande i utbildningsutskottet Christer Nylander (L), utbildningspolitisk talesperson Annika Eclund (KD), presenterar delar av den senaste migrationsöverenskommelsen vid en gemensam pressfrukost den 10 december. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringen vill ta tillvara kompetensen hos asylsökande

Regeringen är angelägen om att ta till vara kunskapen och kompetensen hos asylsökande och personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Dessa personer kan bli en värdefull tillgång som berikar det svenska skolväsendet. Med hänsyn till det stora antalet asylsökande har behovet av undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål ökat ytterligare.

Tonårspojke studerar flitigt
Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Foto: Folio

Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande flyktingbarn

Regeringen har fattat en rad beslut och tagit initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Regeringen har bland annat uppdragit åt Socialstyrelsen att fördjupat analysera konsekvenserna för socialtjänsten av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn.

Lars Bäckström. Foto: Anders Wejrot
Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län och särskild utredare i utredningen om mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Foto: Anders Wejrot

Lars Bäckström utreder mottagandet och bosättningen av asylsökande och nyanlända

Regeringen har utsett landshövding Lars Bäckström att utreda och föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting. Uppdraget ska delredovisas senast 16 januari 2017 och slutredovisas senast 31 oktober 2017.

Etableringspaketets delar

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  1. Jobb

  Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning under sin tid i etableringsuppdraget, det vill säga inom två år. För att nå detta mål måste nyanländas kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bättre sätt. Möjligheten att få sin tidigare utbildning bedömd, sin kompetens validerad samt att vid behov kunna ta del av ytterligare utbildning är avgörande för att snabbt kunna få ett jobb. Etableringsinsatserna behöver också bli effektivare genom ökad kvalitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  2. Utbildning

  Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom olika slags kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara. Människor som kommer till Sverige ska få en bra språkundervisning och så snabbt som möjligt kunna etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  3. Boende och mottagande

  För att skapa ett flyktingmottagande som är effektivt och solidariskt måste alla kommuner vara med och ta ansvar utifrån sina förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, befolkningsstorlek och annat mottagande. Samtidigt ska kommunerna få bättre planeringsförutsättningar vid anvisning av nyanlända och möta rimliga och stabila ekonomiska villkor.

 • Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  4. Civila samhället

  För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen. I kommunerna och det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering.

 1. 1 Jobb
 2. 2 Utbildning
 3. 3 Boende och mottagande
 4. 4 Civila samhället

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 198 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida