Regeringens etableringspaket: boende och mottagande

För att skapa ett flyktingmottagande som är hållbart och solidariskt måste alla kommuner vara med och ta ansvar utifrån sina förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, befolkningsstorlek och tidigare mottagande. Regeringen har därför föreslagit, och riksdagen beslutat om, en ny lag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Samtidigt har den statliga schablonersättningen för personer som tagits emot i en kommun höjts med 50 procent och ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga ändras i syfte att förenkla och ge kommunerna bättre planeringsförutsättningar.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Kommunernas mottagande av nyanlända

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning

Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt den så kallade bosättningslagen. Syftet med bosättningslagen är att få till stånd en jämnare fördelning av mottagande av nyanlända mellan landets kommuner, och att kommuner som har goda förutsättningar för etablering ska ta emot nyanlända i större utsträckning än tidigare. Länsstyrelserna har genom den nya bosättningslagen en viktig roll att föra dialog med kommunerna inför fastställande av kommuntal och för planeringen av kommunernas mottagande.

Artikel: Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning

Bostadspolitiskt paket

Regeringen aviserade i juni 2016 ett bostadspolitiskt paket, 22 steg för ökat bostadsbyggande, som innehåller en mängd olika åtgärder för att underlätta för bostadsbyggande men i någon mån också öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Pressträff med Magdalena Andersson och Peter Eriksson om regeringens bostadspolitiska paket

Höjd ersättning till kommunerna

För att öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända och bland annat skapa bättre förutsättningar att ge praktisk hjälp och stöd i anslutning till mottagande och bosättning höjdes den statliga schablonersättningen till kommunerna med 50 procent från och med den 1 januari 2016.

Fler förbättringar av mottagandet i kommunerna

I budgetpropositionen för 2017 satsade regeringen på flera insatser som syftar till ett förbättrat mottagande i kommunerna. Bland annat föreslog regeringen en ökning av medlen till kommuner för nyanlända med särskilda behov. Regeringen föreslog också en satsning på vård till traumatiserade asylsökande och nyanlända och en fortsättning på satsningen till kommunerna för att bland annat underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Ny struktur för tidiga insatser för asylsökande

Sedan den 1 februari 2017 har länsstyrelserna i uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande och personer som har beviljats uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboende. Avsikten är att länsstyrelserna genom sitt nya uppdrag ska vara en samordnande aktör som kan verka för att de resurser som avsätts för olika typer av insatser för asylsökande används ändamålsenligt, ger verksamhet med god geografisk spridning och når en så stor andel av målgruppen som möjligt. 

Tidiga insatser erbjuds av flera olika aktörer, bland annat inom folkbildningen. Svenska från dag ett är en satsning för att ge asylsökande och nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Studieförbunden, folkhögskolorna och, från och med 2017, studieförbundet SISU Idrottsutbildarna tilldelas statsbidrag för att genomföra undervisning i svenska och samhällsorientering.

Artikel: Tidiga insatser för asylsökande
Ds 2016:21 Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

Ensamkommande och asylsökande barn och unga

Nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn under 2015 medförde utmaningar för kommunerna. Det är viktigt att värna kvalitet och säkerhet i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Regelverken för ersättning till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga har haft flera brister. I syfte att förbättra planeringsförutsättningarna för kommunerna, minska administrationen och bidra till en effektiv användning av skattemedel ändras ersättningssystemet.

Artikel: Beslut fattat om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

En promemoria som beskriver det nya ersättningssystemet för statlig ersättning till kommunerna för mottagandet av ensamkommande barn och unga skickades i juni 2016 ut på remiss.

Promemoria: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Regeringen har lyssnat på de synpunkter som framkom från remissinstanserna och som ett resultat av dessa senareläggs ikraftträdandet av det nya ersättningssystemet. Ikraftträdandet planeras till den 1 juli 2017. Syftet med senareläggningen är att minska omställningsproblemen för kommunerna. Dessutom har  regeringen i budgetpropositionen för 2017 föreslagit att 40 miljoner kronor per år avsätts för 2017 och 2018 för att underlätta för kommunernas omställning.

Pressmeddelande och webb-TV: Förbättrat ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Stödboende – placeringsform för mottagandet av ensamkommande barn och unga

En placeringsform, så kallat stödboende, infördes i januari 2016. Stödboende är ett komplement till de befintliga placeringsformerna Hem för vård eller boende, HVB, och Familjehem. Med placeringsformen Stödboende kan kommunerna lättare hitta en placering som passar individen samtidigt som flexibiliteten i kommunernas mottagande ökar. Placeringen av ensamkommande barn ska alltjämt ske utifrån en individuell bedömning av vad som är det bästa för barnet.

Pressmeddelande: Stödboende kan införas som ny placeringsform januari 2016

Höjd ersättning för asylsökande barns skolgång

Möjligheten för asylsökande barn och ungdomar att klara skolan och nå kunskapsmålen behöver förbättras. För att förbättra förutsättningarna för kommunerna att erbjuda rätt stöd i skolundervisningen och ordna ett bra mottagande för de asylsökande barnen har schablonersättningen till kommuner för asylsökande barns skolgång höjts med 50 procent. Schablonersättningen kan sökas av de kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning i grundskola, gymnasieskola, förskoleklass eller förskola.

Nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn

Ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn och unga har den 1 april 2017 inrättats vid Socialstyrelsen. Syftet är att sprida aktuell kunskap, framgångsrika metoder och effektiva processer till de kommuner, landsting och ansvariga myndigheter som genomför insatser för ensamkommande barn. Centrumet kommer att samverka med bland annat andra berörda statliga myndigheter, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och representanter för civilsamhället.

Socialstyrelsen har analyserat mottagandet av ensamkommande barn

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn har medfört ett hårt tryck på socialtjänsten som bland annat ska utreda de ensamkommande barnens behov av stöd, placeringsform och andra insatser. Regeringen har därför gett i uppdrag till Socialstyrelsen att analysera konsekvenserna för socialtjänsten av den rådande flyktingsituationen och ökningen av antalet ensamkommande barn. Flickors utsatthet och kompetensbehovet i socialtjänsten är tre områden som har ingått i uppdraget.

Pressmeddelande: Socialstyrelsen får i uppdrag att göra en fördjupad analys av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Ett hållbart system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända

För att förbättra helhetsperspektivet på mottagande och bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att se över systemet för mottagande och bosättning och föreslå åtgärder för att skapa ett mer sammanhållet system, den så kallade Mottagandeutredningen. Utgångspunkten är att systemet ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för de personer som beviljas uppehållstillstånd och stödja en effektiv och rättssäker asylprocess. Utredaren har också getts i uppdrag att förbättra systemet för statlig ersättning till kommuner och landsting. Utredningen har fått förlängd tid för hela uppdraget som ska slutredovisas den 31 oktober 2017.

Pressmeddelande: Mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ska utredas
Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen Dir. 2016:112

Ökning av Migrationsverkets anslag

Under 2015 sökte ett mycket stort antal människor asyl i Sverige, och en stor del av dessa har fortfarande inte fått beslut i sitt ärende. Under 2016 bedöms Migrationsverket avgöra omkring dubbelt så många asylärenden som under 2015. Myndigheten har dock inte kunnat utöka prövningskapaciteten i den utsträckning som hade behövts för att möta det stora antalet människor som sökte asyl i Sverige 2015 och bibehålla eller förkorta handläggningstiderna. Det har lett till att den totala vistelsetiden och antalet inskrivna inom mottagandet ökat kraftigt under 2016.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Digital plattform om hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga. Uppdraget, som omfattar 5 miljoner kronor, har genomförts i samverkan med den webbaserade ungdomsmottagningen UMO.

Pressmeddelande: Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända
Den digitala plattformens webbplats (youmo.se)
Youmo i praktiken (MUCF:s webbplats)

Nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem, jourhem och gode män

I samband med den rådande flyktingsituationen har regeringen fått signaler om att många har anmält sitt intresse till kommunerna att hjälpa till på olika sätt, bland annat som familjehem, jourhem och gode män. Regeringen anser att det är angeläget att allmänhetens kunskap om vad uppdragen innebär ökar. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att initiera och samordna informationsinsatser om familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Hittills har bland annat filmer och informationsmaterial producerats och tagits fram inom ramen för detta uppdrag som ska vara slutfört senast den 31 mars 2018.

Regeringsuppdrag: Nationellt samordnade informationsinsatser om familjehem m.m. för barn och unga
Vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar (Socialstyrelsens webbplats)