Regeringens etableringspaket: Civila samhället

För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Det civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen. I kommunerna och det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Medel till det civila samhället för flyktingguider och familjekontakter

Regeringen har, i budgetpropositionen 2016, avsatt 51 miljoner kronor per år under 2016-2019 till verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Verksamheten innebär bland annat att nyanlända ges chans att tala svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Dessutom kan nya kontakter skapas som bidrar till utökade nätverk både för de nyanlända och för de som bott i Sverige en längre tid eller är födda här. Regeringen har föreslagit att målgruppen vidgas till att även omfatta asylsökande. Förslaget innebär bland annat att kommuner tillsammans med det civila samhällets organisationer kommer kunna erbjuda meningsfulla insatser för asylsökande, exempelvis samhällsinformation som betonar vikten av jämställdhet och demokrati.

Satsningar på civilsamhället för att förbättra nyanländas etablering

Satsningen, i vårändringsbudgeten 2015, omfattar verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Det kan bland annat handla om verksamheter som erbjuder sociala aktiviteter, studiecirklar, insatser som stödjer språkinlärning, mentorskap eller aktiviteter i idrottsföreningar. Satsningen riktas mot verksamhet som drivs utan vinstsyfte.

Pressmeddelande: Satsningar på civilsamhället för att förbättra nyanländas etablering