Regeringens etableringspaket: Jobb

Alla som kan arbeta ska arbeta, det är en grundbult i den svenska modellen. Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning efter sin tid i etableringsuppdraget, det vill säga efter två år. För att nå detta mål måste nyanländas kunskaper och färdigheter tas tillvara på ett bättre sätt och utbildning erbjudas för att rusta nyanlända med den utbildning och de kvalifikationer som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Möjligheten att få sin tidigare utbildning bedömd, sin kompetens validerad samt att vid behov kunna ta del av ytterligare utbildning är avgörande för att snabbt kunna få ett jobb. Etableringsinsatserna behöver också bli effektivare genom ökad flexibilitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Förstärkta insatser under asyltiden

Samhället måste ta tillvara alla människors vilja och förmåga att bidra. För att påskynda etableringen på svensk arbetsmarknad för den som beviljas uppehållstillstånd införs tidiga insatser redan under asylprocessen. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt.

För att korta vägarna till arbete ska Arbetsförmedlingen erbjuda kartläggning av utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet redan under asyltiden. För att finansiera en fortsättning av den satsning på tidig kompetenskartläggning, som beslutades i samband med vårändringsbudgeten för 2016, föreslogs i budgeten för 2017 att anslaget till Arbetsförmedlingen ökas med 90 miljoner kronor 2017 och med 55 miljoner kronor från och med 2018.

Artikel: Förstärka insatser under asyltiden

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Många nyanlända har utbildning eller erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Dessa personers kunskap och färdigheter behöver tas tillvara bättre och effektivare. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter har inom en lång rad olika branscher där det råder brist på kvalificerad arbetskraft upprättat snabbspår för att nyanlända snabbt ska komma i jobb där deras utbildning och yrkeserfarenhet tillvaratas.

Inför 2016 tillfördes Arbetsförmedlingen medel för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Regeringen föreslog i budgeten för 2017 att ytterligare 25 miljoner kronor per år 2017-2020 avsätts för detta ändamål.

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Snabbspår för nyanlända entreprenörer

Snabbspåret för företagare innebär att Tillväxtverket, tillsammans med berörda myndigheter och privata och offentliga aktörer, ska fånga upp nyanlända med erfarenhet av företagande så att de kan ges möjlighet att bli företagare även i Sverige. Tillväxtverket ska utarbeta en modell så att nyanlända kan förbereda sig för att bli företagare i Sverige redan under tiden i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, till exempel genom informationsinsatser, deltagande i nätverk och mentorprogram. Tillväxtverket har också ett uppdrag att bygga vidare på lärdomarna från satsningen och fortsätta främja nyanländas företagande fram till 2019.

Pressmeddelande: Fler snabbspår för nyanlända företagare

Validering av utländsk sjukvårdspersonals legitimationer

Validering av utländsk sjukvårdspersonals legitimationer ska gå snabbare. Regeringen har därför beslutat att ge Socialstyrelsen medel som bland annat ska gå till att anställa fler handläggare och täcka kostnader för prov och kurser och på så sätt undvika längre handläggning. I budgetpropositionen för 2016 avsatte regeringen 65 miljoner kronor för att effektivisera processen, från den första ansökan för bedömning av likvärdighet till beslut om svensk legitimation. 2017 avsattes 47 miljoner kronor för ändamålet och sedan 42 miljoner kronor från 2018.

Pressmeddelande: Tio miljoner till kortare handläggningstider för validering
Pressmeddelande: 8,6 miljoner för att säkra Socialstyrelsens valideringsarbete

Jobbsprånget underlättar etablering för nyanlända akademiker

Tekniksprånget är en satsning på praktik för att bredda intresset för ingenjörsutbildning på högskolan bland unga kvinnor och män med slutförd gymnasieutbildning från naturvetenskapligt eller tekniskt program i gymnasieskolan. Inom Tekniksprånget finns en pilotverksamhet, Jobbsprånget, som innehåller praktik för nyanlända akademiker med syfte att underlätta deras etablering på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens ambition är att Tekniksprånget och Jobbsprånget ska bidra till fler ingenjörer samt att den ska underlätta ungdomars och nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden.

Extratjänster i välfärden – nu även för nyanlända

Genom extratjänster har staten, kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. Anställningar kan i dagsläget göras inom sjukvården, skolan, äldrevården, barnomsorgen och funktionshindersområdet samt i övrigt inom statlig eller kommunal myndighet om arbetsuppgifterna inte utgör ett led i verksamhet som går ut på att erbjuda varor eller tjänster på en marknad. Arbetsgivare får ett ekonomiskt stöd för anställningar i som längst 24 månader. Under 2017 har regeringen utvidgat extratjänsterna att även bli tillgängliga för nyanlända. Dessutom har regeringen höjt handledarstödet under de tre första månaderna

Artikel: 100 procent extratjänst

Traineejobb och yrkesintroduktionsanställningar

Regeringen satsar på traineejobb som en väg in på arbetsmarknaden för nyanlända som är 25 år eller äldre. Traineejobben finns i dag inom välfärdssektorn i så kallade bristyrken och kombinerar en anställning med en yrkesutbildning. Syftet med traineejobben är att förbättra möjligheterna att få en utbildning i kombination med en anställning som kan leda till ett varaktigt arbete.

Yrkesintroduktionsanställningar förenar arbete och lärande på arbetsplatsen. Innehållet i lärandet bestäms av arbetsgivarna och facket tillsammans. Regeringen har beslutat om att utvidga målgruppen för yrkesintroduktionsstödet till att, utöver unga, även omfatta nyanlända som är 25 år eller äldre. En förutsättning för att det utvidgade yrkesintroduktionsstödet ska kunna lämnas är att parterna på arbetsmarknaden kommit överens om yrkesintroduktionsavtal som omfattar nyanlända.

Pressmeddelande: Regeringen utvidgar målgruppen för yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Arbetsförmedlingen får ökade medel för etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen har en central roll för att uppnå regeringens mål om en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Det finns ett behov av att förbättra etableringsuppdraget för att fler ska komma i arbete. Antalet deltagare i etableringsuppdraget väntas öka kraftigt under de närmaste åren, vilket innebär en stor utmaning för Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar att intensifiera etableringsinsatserna så att fler går vidare till jobb eller utbildning. I syfte att säkerställa kvalitet i insatserna och förbättra möjligheten till fördjupat stöd utifrån individuella behov föreslår regeringen därför att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ökas med 520 miljoner kronor 2017, 570 mnkr 2018, 700 mnkr 2019 samt 600 mnkr 2020. Dessutom föreslås att 130 mnkr tillförs redan 2016 i höständringsbudgeten.

Pressmeddelande: Förbättrat mottagande och kortare vägar till arbete

Ökad samverkan för nyanländas etablering

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har bedrivit ett arbete med lokala överenskommelser mellan Arbetsförmedlingen och kommuner som verktyg för samverkan. Erfarenheterna av detta bör nu tas tillvara för att stärka genomslaget av arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå som rör nyanlända. Delegationen har fått ett utökat uppdrag att främja samverkan mellan berörda aktörer som har betydelse för nyanländas, företrädesvis nyanlända ungdomars, möjlighet att etablera sig i arbetslivet. Därutöver avsätts 30 miljoner kronor per år 2017 och 2018 för främjandeinsatser.

Vidgat uppdrag för Delegationen för unga till arbete, Dua

Statsbidrag för insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser. Insatserna ska syfta till att påskynda de nyanländas etablering på arbetsmarknaden genom att synliggöra nyanländas kompetens eller i övrigt främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända. Det kan exempelvis handla om att översätta valideringsmodeller till andra språk samt utveckla snabbspår. Målgrupp för stödet är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer eller partssammansatta organ på arbetsmarknaden.

Nyanlända kan få arbete som administrativt stöd i socialtjänsten

Det finns behov av att öka antalet administratörer inom socialtjänsten för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. I budgeten för 2017 uppmärksammar regeringen behovet. En majoritet av kommunerna anser att delar av socialsekreterarnas arbetsuppgifter kan utföras av andra, exempelvis av nyanlända och personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Satsningen görs inom ramen för befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Artikel: Reformer för ökad välfärd och trygghet i Budget 2017 inom Social omsorg

Asylsökande ska få tillgång till bankkonto

Regeringen vill förenkla för asylsökande att börja arbeta i Sverige. För att ha rätt att arbeta måste den asylsökande ha en godtagbar identitetshandling alternativt ha medverkat till att klarlägga sin identitet. Många asylsökande saknar giltiga svenska id-handlingar och har mött svårigheter att öppna konto i svenska banker. Ett LMA-kort är en identitetshandling och ett bevis från Migrationsverket på att personen är asylsökande och får vara i Sverige i väntan på beslut, men detta kort har tidigare inte godtagits av bankerna.

Finansdepartementet har arbetat tillsammans med ansvariga myndigheter för att hitta en lösning så att de asylsökande som vill jobba och betalar skatt i Sverige ska kunna öppna bankkonto. Alla inblandade parter är nu eniga om att tillämpa ett förslag från Finansinspektionen. Detta innebär att bankerna kommer att godkänna bankkonton på basis av Migrationsverkets utfärdade LMA-kort för asylsökande.

Artikel: Asylsökande ska få tillgång till bankkonto