En mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik

EU måste visa ledarskap i kampen mot klimatförändringar och genomföra Parisavtalet. Viktiga steg har redan tagits och lagstiftning på framförallt miljö-, klimat- och energiområdet förhandlas för att ställa om till ett mer hållbart samhälle.

Foto: Eija Huhtikorpi/Folio

Klimatförändringarna hotar vår livsmiljö. De ger upphov till naturkatastrofer och driver människor på flykt. Vi står inför närmast existentiella utmaningar till följd av den mänskliga påverkan på ekosystemen och spridandet av farliga gifter. Detta är utmaningar som endast kan lösas genom gränsöverskidande samarbete. EU behöver en ambitiös och sammanhållen klimat-, energi- och miljöpolitik för att nå överenskomna klimat- och miljömålsättningar och för att EU ska vara en stark och pådrivande kraft globalt.

Sverige ska vara ett föregångsland och regeringen tar därför en ledande roll för att skynda på omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi, med en högre andel förnybar energi.

En ambitiös klimat- och energipolitik

Parisavtalets är ett framsteg för såväl EU:s som Sveriges ansträngningar. Men utmaningarna stannar inte här. Avtalet måste nu genomföras för att nå klimatmålet om att hålla temperaturökningen långt under 2 grader, samt göra ansträngningar för att begränsa den till 1,5 grader.

För att EU ska minska sina utsläpp och genomföra Parisavtalet måste EU:s regelverk leda till en omställning och skärpt lagstiftning på miljö- klimat- och energiområdet.

Regeringen kommer att verka för:

  • Att EU verkar för Parisavtalets genomförande och minskar sina utsläpp av växthusgaser. Det bör ske genom ett stärkt system för handel med utsläppsrätter samt reglerade utsläppsnivåer för den icke-handlande sektorn och sektorn för skog- och markanvändning.
  • Att EU:s lagstiftning säkerställer att målen för förnybar energi och energieffektivisering nås samt skapar goda förutsättningar för hållbar bioenergi, inte minst inom transport- och värmesektorerna.
  • Att regelverket på energi-, miljöskatte- och statsstödsområdena ses över för att möjliggöra effektiva ekonomiska styrmedel för att sänka utsläppen och klara klimatutmaningen.

En ambitiös miljöpolitik

För att uppnå ett hållbart samhälle prioriterar regeringen en giftfri miljö där farliga kemikalier fasas ut eller ersätts med bättre alternativ och där regeringen värnar den biologiska mångfalden. Synen på hur vi konsumerar och värderar våra resurser måste förändras. Resurseffektivitet, återvinning, giftfria materialkretslopp och att använda avfall som en resurs är nyckelfaktorer för en minskad miljö- och klimatpåverkan. Den cirkulära och biobaserade ekonomin bidrar till ett hållbart samhälle som säkerställer kommande generationers behov samt gynnar näringslivsutveckling och nya jobb.

Regeringen kommer att verka för:

  • Att initiativen i kommissionens handlingsplan om en cirkulär ekonomi leder till att avfall hanteras som en resurs, att produkter blir allt mer hållbara, att höga och likvärdiga krav ställs på återvunnen råvara samt att icke-förnybara material över tid ersätts med förnybara. Konsumenter ska gynnas av att man ställer om till nya produktions- och konsumtionsmönster.
  • Att förhandlingarna om direktiven på avfallsområdet leder till utfasning av särskilt farliga ämnen, höga och likvärdiga krav på återvunnen råvara och nyråvara, giftfria materialkretslopp, marknader för sekundära material, förbud mot deponering av återvinningsbart avfall samt en hållbar hantering av biologiskt avfall.