En solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld

Det har gjorts framsteg för att hantera migrationssituationen, särskilt när det gäller samarbete för att bekämpa människosmuggling och grundorsakerna till att människor flyr. Fortfarande återstår att få ett nytt fungerande asylsystem på plats, där alla EU:s länder tar ansvar för att ta emot människor på flykt och som ska vara effektivt, rättssäkert, långsiktigt hållbart, humant och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under 2015-2016 fattades flera viktiga beslut för att hantera den akuta flyktingsituationen och stärka nuvarande asylsystem. Det gäller framför allt förstärkt gräns- och kustbevakning och ökat samarbete om återvändande med länder utanför EU. Viktiga steg togs också i samarbeten med dessa länder för att bekämpa grundorsakerna till att människor tvingas fly. Däremot är det inte acceptabelt att vissa medlemsstater vägrar genomföra fattade beslut.

Trots att flyktingströmmarna minskat var det många människor som under det gångna året riskerat sina liv och sökt sig till Europa. EU måste därför fortsätta arbeta för en fungerande gemensam och hållbar migrationspolitik.

Sverige är en av de medlemsstater som bidragit mest på migrationsområdet. Både genom det stora mottagandet av skyddsbehövande och genom operativt stöd till andra medlemsstater som till exempel Grekland som är i stort behov av hjälp. Dessutom är Sverige en av de största givarna av humanitärt stöd till länder nära konflikthärdarna, där de flesta flyktingarna befinner sig. Det är inte hållbart att enbart ett fåtal länder tar ett stort ansvar. Fler medlemsländer måste ta ett större ansvar än vad de hitintills gjort.

Ett fungerande gemensamt asylsystem

Det råder fortfarande stor oenighet bland medlemsländerna om hur ett nytt asylsystem ska utformas. Men den gemensamma asyl-och migrationspolitiken måste fungera och regeringen välkomnar därför Europeiska rådets ambition att skyndsamt kunna enas.

Regeringen kommer att verka för:

  • Ett nytt gemensamt asylsystem inom EU, som är mer enhetligt och med en jämnare fördelning av de personer som söker skydd i EU. Detta system behöver innehålla förslag för att åstadkomma fler lagliga vägar till skydd i EU. Alla medlemsländer måste ta ansvar.
  • Ett väl fungerande och rättssäkert återvändande för de personer som inte har rätt att stanna. Varje ansökan om asyl ska prövas individuellt.
  • Att kontrollen av de yttre gränserna stärks. Det är en förutsättning för att den fria rörligheten inom Schengenområdet ska fungera.

Migrationssamarbete med länder utanför EU

En prioritering för Sverige är att bredda den globala ansvarsfördelningen för personer i behov av skydd. Detta är en förutsättning för att stora migrations- och flyktingströmmar ska kunna hanteras bättre.

Regeringen kommer att verka för:

  • Ett fortsatt samarbete med prioriterade länder utanför EU för att bekämpa grundorsakerna till att människor flyr. Att EU ökar stödet till de länder i närområdet som tar ett stort ansvar för flyktingsituationen. Regeringen vill särskilt lyfta fram samarbetena med Turkiet, Libanon, Jordanien och västra Balkan.
  • En politik som utvecklar partnerskapet med länder utanför EU när det gäller återvändande, samt motverkar grundorsakerna till ofrivillig migration.

En säker omvärld

EU-samarbetet har en viktig roll i värnandet av vår gemensamma säkerhet. Ett grannskap som präglas av demokrati, stabilitet och ekonomisk utveckling är viktigtför unionens långsiktiga utveckling och säkerhet. EU ska bevara och skydda den europeiska säkerhetsordningen som fortsatt utmanas av Rysslands aggression gentemot Ukraina. EU ska vidareutveckla det Östliga partnerskapet.

En gemensam säkerhets- och försvarspolitik som omfattar en effektiv krishanteringsförmåga och förmår att hantera både extern och intern säkerhet är avgörande för en bibehållen säkerhetsordning i Europa. Flera terroristattentat under det gångna året visar på behovet av ett starkare och mer samlat EU-agerande. Ett nära samarbete mellan EU och USA krävs för att hantera vår tids regionala och globala utmaningar.

EU behöver agera samlat för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Jämställdhet och alla människors rätt att åtnjuta mänskliga rättigheter ska vara en integrerad del av EU:s externa agerande.

Regeringen kommer att verka för:

  • Att EU:s dialog med Ryssland är tydlig och principfast, och att stödet till Ukraina är starkt. EU:s sanktioner mot Ryssland ska upprätthållas så länge skälen till att de infördes kvarstår.
  • Att EU upprätthåller EU-närmandeprocesserna för Västra Balkan och Turkiet.
  • Att EU utvecklar konfliktförebyggande och krishantering i Mellanöstern och Afrika i samarbete med FN och regionala aktörer.
  • Att genomförandet av EU:s globala strategi leder till ett mer proaktivt EU som utvecklar den civila och militära krishanteringsförmågan, och tar ett större globalt ansvar.