Om regeringens prioriteringar i EU-arbetet under 2017

Regeringen prioriterar särskilt tre områden i EU-arbetet under 2017: Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en mer ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld.

Ladda ner:

EU befinner sig i en period av svåra utmaningar. Miljontals människor i Europa saknar arbete och känner sig inte delaktiga i det samhälle de lever i. Medborgarnas förtroende för EU är på många håll lågt. Det återspeglas i Storbritanniens folkomröstning om att lämna unionen. Vi har en allt mer oförutsägbar omvärld. Krig och konflikter fortsätter att driva människor mot Europa i hopp om att finna en fristad. Dessutom kan vi konstatera att klimathotet är starkare än någonsin. 2016 var det varmaste året på jorden sedan mätningarna startade.

För regeringen är det uppenbart att gränsöverskridande utmaningar kräver gränsöverskridande samarbeten. EU gör det möjligt för medlemsstaterna att hitta gemensamma lösningar och ska utgöra en stark röst för fred och grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.

Trots utmaningarna tas nya viktiga beslut. Under 2016 har EU bland annat godkänt klimatavtalet från Paris, inlett genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030), undertecknat ett handelsavtal med Kanada (CETA), tagit steg mot en ny gemensam asylpolitik och skapat en europeisk kust- och gränsbevakning. EU har arbetat intensivt med att förenkla människors vardag genom att förbättra den digitala inre marknaden, till exempel genom att underlätta gränsöverskridande e-handel, sänka roamingavgifter och att göra det möjligt att använda digitala musik- och filmtjänster på resor inom Europa.

Det visar att EU-samarbetet behövs. Det är angeläget både för att möta globala utmaningar och för att underlätta vardagen för enskilda människor. Men samarbetet måste fortsätta att utvecklas och förbättras. Inte genom nya stora projekt som kräver fördragsändringar, utan genom att fokusera på områden där det finns ett mervärde i att samarbeta på europeisk nivå. De beslut som fattas ska genomföras. Regeringen ser också ett behov av att bättre förankra EU-politiken hos medborgarna och har därför startat ett arbete med information- och kunskapshöjande insatser samt nya former för dialog med näringsliv och civilsamhället för en ökad delaktighet i EU-arbetet.

Under året som gått har Sverige varit särskilt pådrivande i frågor som rör jobb, klimat och migration. Under 2017 ska samma tre sakpolitiska områden prioriteras. Utöver dessa tre områden kommer regeringens EU-arbete under 2017 präglas av ett starkt engagemang för att värna EU:s och Sveriges intressen i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen.