Attraktivt läraryrke

Lärarna är nyckeln för att höja skolresultaten. Regeringen ser mycket allvarligt på att läraryrket under en lång tid har tappat i status och attraktionskraft.

Foto: Maskot/Folio

Enligt den internationella studien TALIS 2013 anser endast fem procent av Sveriges lärare att läraryrket har hög status. Lärarförbundet och Statistiska centralbyrån bedömer dessutom att det riskerar saknas 65 000 lärare fram till 2025.

Regeringen vill att fler ska vilja bli lärare och att fler ska vilja fortsätta vara lärare. För att stärka yrkets attraktivitet har regeringen tidigare tagit initiativ till en nationell samling för läraryrket, som bland annat innefattar bättre löneutveckling för lärare kopplad till deras kompetens och karriärutveckling. Regeringen fortsätter detta arbete med fler investeringar för att skapa framtidstro, stabilitet och rätt förutsättningar för Sveriges lärare.

Debattartikel: Nu inleds processen för höjda lärarlöner

Högre lön

Höjda lärarlöner är en nödvändig åtgärd för att öka läraryrkets attraktivitet och därigenom förbättra resultaten i skolan. En investering i högre löner för lärare rekommenderas även av OECD som en åtgärd för att vända utvecklingen i den svenska skolan.

Inom den nationella samlingen för läraryrket fortsätter nu regeringen träffa arbetsmarknadens parter för att diskutera hur lärares arbetsmiljö kan förbättras, hur den administrativa arbetsbördan kan minska, hur fler vägar in i yrket och utvecklingsvägar för lärare kan skapas och hur systemet för karriärtjänster ska kvalitetssäkras. Regeringen har avsatt tre miljarder kronor på årsbasis för detta.

Mindre administration

Lärare behöver kunna få ägna mer tid åt undervisning, som är kärnan i deras arbete. Regeringen har därför beslutat om ett statsbidrag för att öka antalet anställda lärare i förskola och lågstadiet. Därigenom får de mer tid för sitt undervisningsarbete, kan ägna mer tid åt varje elev och klasserna blir mindre.

Regeringen har även gett en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan. Syftet är att åstadkomma ett effektivare och tillförlitligare nationellt sammanhållet system för bedömning, uppföljning och utvärdering av elevers kunskaper med minskad administrativ börda för lärare.

SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning

Regeringen gör ett flertal investeringar för att fler ska ges möjlighet att bli lärare. Bland annat fullföljer regeringen nu satsningen på att utöka antalet platser på flera av lärar- och förskollärarutbildningarna samt på speciallärar- och specialpedagog­utbildningarna genom att tillföra universitet och högskolor mer resurser. Regeringen genomför också en kvalitetssatsning på lärar- och förskollärar­utbildningarna.

I dag pågår också försöksverksamheter med särskild kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att bland annat öka rekryteringen av ämneslärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. KPU kan attrahera fler personer med annan yrkeserfarenhet eller utbildning till läraryrket.

Satsningar på behörighetsgivande utbildning

Trots en positiv utveckling i antalet behöriga lärare finns fortfarande ett stort behov av att bredda eller fördjupa pågående satsningar på behörighetsgivande utbildning för lärare och förskollärare. Regeringen gör därför flera investeringar för att fler lärare ska bli behöriga, exempelvis Lärarlyftet II. 

Lärarlyftet II vänder sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i, lärare i särskolan utan rätt behörighet och fritidspedagoger som vill kunna undervisa i praktiskt- estetiska ämnen. Lärarlyftet är viktigt då det ger möjlighet för lärare att få eller bredda sin behörighet.

Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II

Men det behöver också tas ett mer långsiktigt och samlat grepp kring bland annat rekryteringen av fler lärare och förskollärare. Därför leder regeringen en nationell samling för läraryrket. Syftet med den är att uppnå bättre löneutveckling för lärare kopplat till kompetens och karriärutveckling.