Investeringar för framtiden

För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft på sikt krävs att vi gör nödvändiga investeringar. I bostäder och infrastruktur, i forskning och klimatinvesteringar.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Fler bostäder, snabbare byggande och bättre boende

Regeringen har infört ett investeringsstöd för byggande av klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Investeringsstödet är som störst för små, energieffektiva lägenheter.

Regeringen har även introducerat en byggbonus till kommuner som genom ett ökat byggande bidrar till att minska bostadsbristen.

För att öka bostadsbyggandet måste också mer mark göras tillgänglig för bostadsbyggande. Regeringen satsar därför ytterligare stöd för marksanering. För att ta del av stödet måste kommuner använda den sanerade marken för bostadsbyggande.

Regeringen ser också att det finns många flerfamiljshus som är i stort behov av upprustning och energieffektivisering. I många bostadsområden finns även ett behov av en förbättrad utemiljö.

Regeringen satsar därför på upprustning och insatser för levande stadsmiljöer. För att säkerställa rimliga hyresnivåer kommer en del av stödet gå till att begränsa hyreshöjningar för de boende.

Förstärkt järnvägs- och vägunderhåll i hela landet

Arbetslösheten har bitit sig fast på högre nivåer på landsbygden än i städerna. Ska jobb skapas i hela landet måste man också kunna leva i hela landet. Dåligt underhållna spår och vägar skapar stora svårigheter för människor som bor på landsbygden.

Bristerna i väg- och järnvägsnät slår också mot svensk basindustris godstransporter. Framför allt skogsnäringen är helt beroende av fungerande godstransporter i landsbygd. Ofta inleds dessa på väg för att sedan lastas om till mer klimatsmarta transporter på järnväg.

Fram till 2019 satsar regeringen därför 200 miljoner årligen på ökat underhåll av spår och vägar i landsbygd. Regeringen prioriterar infrastrukturinvesteringar som leder till fler bostäder, bättre godstransporter och pålitlig arbetspendling. Investeringarna i infrastrukturen ökar med drygt 40 procent fram till 2019.

Sverige ska vara ett av världens främsta forskningsländer

Regeringen kommer prioritera utbildning, forskning och innovation, och fortsätta föra en medveten politik för att driva fram utveckling vid universitet och högskolor i Sverige. Högre utbildning och forskning ska stärkas i dialog med lärosäten, ansvariga myndigheter och andra aktörer.

Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Viktiga byggstenar är långsiktiga förutsättningar för att bedriva forskning och goda möjligheter att göra karriär som forskare. Därför har regeringen som mål att nästa forskningsproposition ska ha ett tioårigt perspektiv och att basanslagen för forskning ska prioriteras upp. Regeringen vill också att forskningsanslagen ska fördelas jämställt, och att en ökad andel kvinnor ska bli professorer.