Utbildning för rätt kompetens

En fungerande utbildningspolitik och en effektiv arbetsmarknad är avgörande om vi ska kunna komma tillrätta med arbetslösheten.

Foto: Maskot/Folio

Samtidigt som över 350 000 människor står utan arbete finns det runt 100 000 lediga jobb i vårt land. Sverige har en hög och ojämnt fördelad arbetslöshet. Arbetslösheten är särskilt hög hos personer utan gymnasieutbildning eller med kort vistelsetid i Sverige. Regeringen satsar därför på ett nytt kunskapslyft och aktiva insatser för långtidsarbetslösa.

Tillbaka till jobb - regeringens samlade insatser för långtidsarbetslösa

Nytt kunskapslyft

För att kunna ge fler människor möjlighet att ta del av utbildning som skapar vägar in i arbetslivet satsar regeringen på ett nytt kunskapslyft för Sverige. Satsningen innebär att regeringen stärker utbildningskvalitén samtidigt som det skapas ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, komvux/yrkesvux, yrkeshögskola samt folkhögskola.

Yrkeshögskolan

På yrkeshögskolan finns utbildningar på eftergymnasial nivå för att utbilda sig inom olika yrken. Alla utbildningar utformas i tät samverkan med arbetslivet och nio av tio av de som studerat på yrkeshögskolan har jobb året efter examen.

Regeringen satsade 251 miljoner kronor år 2016 för att finansiera motsvarande 2 500 utbildningsplatser på yrkeshögskolan. År 2017 utökas det till 605 miljoner kronor, motsvarande 6 000 utbildningsplatser. Det motsvarar en ökning av antalet utbildningsplatser med drygt 20 procent. Tillskottet innebär att yrkeshögskolan får medel motsvarande över 30 000 permanenta utbildningsplatser när reformen är helt genomförd.

Dessutom har en departementsskrivelse med förslag om yrkeshögskolans fortsatta utveckling skickats på remiss. Den innehåller bland annat förslag som innebär mer långsiktiga förutsättningar för yrkeshögskoleutbildningarna och att det, under vissa förutsättningar, ska bli möjligt att läsa fristående kurser på yrkeshögskolan och inte som i dag när man endast kan läsa program.

Ds 2015:60 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Folkhögskolan

Folkhögskolans pedagogik kan ge det stöd och den stimulans som många som inte har fullföljt en utbildning i det reguljära utbildningssystemet behöver. För nyanlända kvinnor och män kan folkhögskolan vara en väg in i det svenska utbildningssystemet och samtidigt ge bra förutsättningar för att lära sig svenska.

För att fler människor ska kunna få grundläggande behörighet till högskolestudier eller en yrkesinriktad utbildning föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 att medel motsvarande 5 000 nya platser årligen tillförs folkhögskolans allmänna och särskilda kurser. Tillsammans med tidigare utbyggnad av folkhögskolan under mandatperioden, innebär det att folkhögskolans allmänna och särskilda kurs kommer att ha byggts ut med medel motsvarande totalt 8 000 utbildningsplatser.

Regeringen har dessutom tidigare under mandatperioden bland annat tillfört medel för studiemotiverande kurser och yrkesutbildning för långtidsarbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.

Komvux och yrkesvux

Inom kommunernas vuxenutbildning (komvux) finns möjlighet att läsa kurser på grundläggande nivå (motsvarande grundskola) samt på gymnasial nivå – både teoretiska kurser och yrkesinriktade kurser bland annat genom det som kallas yrkesvux. Även sfi ingår från och med 1 januari 2016 i komvux.

Regeringen tillför medel motsvarande 9 200 utbildningsplatser till komvux och yrkesvux. Detta utöver de 10 000 platser på komvux och yrkesvux som tidigare har aviserats.

Rätt till komvux

I dag är en fullständig gymnasieutbildning närmast en förutsättning för att få ett jobb och kraven på även högre studier för jobb blir allt fler. På komvux kan man läsa färdigt en oavslutad gymnasieutbildning för att sedan jobba eller för att studera vidare. Möjligheterna till detta skiljer sig i dag åt mellan kommunerna.

Regeringen inför därför rätt till komvux. Det innebär att alla vuxna ska ha rätt till utbildning på komvux på gymnasial nivå som leder till grundläggande behörighet till högskolestudier och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan samt till särskild behörighet till högskolestudier.

Det betyder att man oavsett var man bor och när man i livet bestämmer sig för att läsa klart gymnasiet, eller vill läsa till ämnen som gör att man kan läsa vidare på universitetet eller få motsvarande grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, ska kunna göra det.

För rätt till komvux beräknar regeringen 537 miljoner kronor per år från och med 2017.

Kunskapslyftet

Aktiv arbetsmarknadspolitik

Den som står långt ifrån arbetsmarknaden och har svårt att få jobb ska ges reella möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet. Regeringen vill därför göra en rad insatser för att möjliggöra en snabbare återgång till arbetslivet. Till exempel öka möjligheterna till arbete för personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt förstärka resurser till lönestöden och till ett särskilt introduktions- och uppföljningsstöd.

Den höga långtidsarbetslösheten är en stor utmaning. Därför vill regeringen succesivt avveckla Fas 3 och ge Arbetsförmedlingen större möjlighet att erbjuda insatser utifrån de arbetslösas behov. Fler arbetsmarknadspolitiska insatser ska också göras för de som varit arbetslösa längst. Detta öppnar upp för meningsfulla och ändamålsenliga insatser som faktiskt kan rusta arbetssökande för arbetsmarknaden.

Artikel: Fas3 avvecklas successivt